simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܟܕ ܥܘܙܝܐ ܡ̇ܠܟܐ ܡܛܠ ܓܘܡܕܗ ܒܫܘܥܠܝܐ ܚܛ̣ܦ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗ ܕܡܠܘܟܐ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܚܠܨܘ ܡܢܗ ܡܛܠ ܡܗܡܝܢܘܬܗ ܕܒܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܐ ܠܛܘܒܢܝܬܐ ܡܪܝܡ ܡܛܠ ܚܘܒܗ̇ ܪܚܝܡܐ ܕܨܐܕܘܗܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܕܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܟ̣ܠ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܬܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܣܒ̣ܠ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܕܐ ܠܐ ܥܒ̣ܕ ܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬܗܘܢ ܇ ܒܕܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡ̇ܣܒܪܢܘܬܐ ܕܐܬܬܣܝܡܬ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܣܢܐܬܐ ܕܚܛܝܬܐ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܪܓܝܙܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܢ ܡܛܠ ܥܠܬ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟ̇ܒܫ ܘܡܫܥܒܕ ܪܓܝܓܬܗ̈ ܡܛܠ ܪܚܡܬܐ ܕܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܐܦ ܛܘܒܢܐ̈ ܫܠܝܚܐ̈ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܢܦܫܢܝܐ ܡܢ ܬܪܣܝܬܐ ܡܛܠ ܪܓܬܐ ܕܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܆