simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܥܒܕ ܛܒX . ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܢ ܠܒܪ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܚܪܝܢ ܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܗ̇ ܠܗܕܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܟܕ ܒܝܘܡܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܘ ܠܡܫܬܠܡܘ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܡܢ ܩܕܝܡ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܐ ܡܛܠܬܗ . ܡܛܠ ܓܝܪ XXܕܐܕܡ ܐܒܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܡܠܝܐܝܬ ܐܬܚܘܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܐ ܡܩܒܠܝܢ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܣ̇ܪܗ̇ ܕܒܪܝܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܚܝܢܢXܢ ܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܡܢ ܒܬܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܬܘܩܢܐ ܕܒܪܝܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܝܟ XXXX1
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܢ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܡܢ ܒܬܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܟܠܗܝܢ ܨܒܘܬܗ̈ . ܡܛܠ Xܢܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܕܘܟܝܬܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܥܢܒܐ̈ ܬܟܣܝܬܗ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܚܡܪܐ ܡܥܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܬܪܬܝܗܝܢ ܐܬܡܠܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ¹ܕܝܢ : ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܪܓܠܝܗܘܢ̈ ܐܫܝܓ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܡܥܒܕܢܘܬܗ ܐܠܗܝܬܐ : ܡܛܠ ܫܘܡܠܝ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܬܡܝܗܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ : ܡܛܠ ܕܠܐ² ܡܫܡܠܝܘܬܢ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ : ܡܛܠ ܕܛܘܦܣܐ ܕܗܠܝܢ ܫܡܝܢܝܬܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ : ܡܛܠ ܕܡܩܕܡܐ ܗܘܬ ܚܪܝܩܐ