simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܛܘܒܢܐ̈ XXܬܠܡܝܕܐ̈ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܬܠܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܒܝܫܘܬܗܘܢ Xܐܬܚܪܥܘܗܝ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܪܢܝܢ ܗܘܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܘܪܬܗܘܢ ¹ܕܒܗ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܫܘܒܚܐ ܡ̇ܦܪܓܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܢ ܐܒܗܝ̈ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܘܪܩܢܐ ܐܠܗܝܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܩ̇ܕܡ̣ ܚܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܫܝܚܐ ܐܫܬܡܫ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܢܡܘܣܐ ܒܝܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܪܫܝܡܝܢ ܒܗ̇ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܫܘܘܕܝܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܡܨܚܝܢܝܬܐ ܕܐܘܡܢܘܬܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܡ̇ܣܒܗܘܬܐX ܘܕܘܡܝܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦ̣ܪܝܐ ܕܠܚܡܐ . ܡܛܠ ܠܡ ܓܝܪ ܕܝ̇ܕܥ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܢܡܘܣܐ ܬܪܐܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܝܠܢ ܕܥܡܗ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܗ̣ܘX 1XXX⁰ܐܝܬܘܗܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܪܒܐ ܕܥܡܗ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܣܗܕܘܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܡ ܕܫܪܟܐ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܡܦ̇ܣ ܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܬܟܠܐ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܨܒܘܬܐ ܐܪܙܢܝܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܢܐ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܢ ܗܘܝ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܥܕܡܐ ܠܗܘ̇ܝܗX
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܗܢܐ ܗܘܬ . ܡܛܠ XXܓܝܪ ܕܟܕ ܨܒ̣ܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܬܠܡܝܕܐ̈ ܗܝܕܝܢ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܥܕܟܝܠ ܪܘܚܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܟܠܗܘܢ ܚܙܝܝܗ̇̈ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܛܘܒܢܐ̈ ܫܠܝܚܐ̈