simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܬܠܬܐ ܥܐܕܝܢ̈ ܦܩܝܕܝܢ ܗܘܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܛܠ ܗܘܬ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܥܠ ܛܘܒܢܐ̈ XXܬܠܡܝܕܐ̈ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܪܢܝܢ ܗܘܘ ܕܕܠܡܐ ܟܕ ܠܚܘܕܘܗܝ ܡܙܕܩܦ ܆ ܗ̣ܝ ܡܛܠ ܒܝܫܐ ܘܡܪܝܪܐ ܆ ܐܠܐ ܘܠܗ ܠܗܢܐ ܒܒܝܫܘܬܗܘܢ Xܐܬܚܪܥܘܗܝ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܫܘܒܚܐ ܡ̇ܦܪܓܐ ܐܬܥ̇ܛܦ ܗܘܐ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܛܠ ܕܬܣܘܓ ܗܘܬ ܒܐܦܝ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܫܠܝܚܐ̈ ܡܢ ܚܘܪܬܗܘܢ ¹ܕܒܗ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܬܢܣܒܘ ܗܡܝܪܐ ܕܚܝܐ̈ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܡܢ ܡܛܠ ܢܦܫܝ ܡܢܝ ܆ ܡܛܠ ܕܠܐX ܝ̇ܕܥ ܗܘ̇ܝܬ ܛܒ ܐܢܐ ܡܢ ܐܒܗܝ̈ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܝܢ ܕܩ̇ܕܡ̣ ܚܪ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܝܥܩܘܒ ܒܥܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܇ ܡܛܠ ܛܘܒܢܐ ܐܒܪܗܡ ܐܒܪܗܡ X¹ ܐܬܐܡܪܘ ܐܝܟ ܚܘܪܩܢܐ ܐܠܗܝܐ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܢܡܘܣܐ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܐܬܝܗܒ ܇ XXܫܪܪܐ ܕܝܢ ܘܛܝܒܘܬܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܒܡܕܒܪܢܘܬܗ ܡܠܝܬ ܚܝܐ̈ ܕܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܐܫܬܡܫ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܫܘܘܕܝܗ ܕܡܪܢ ܕܠܘܬܢ ܇ ܟܠܢ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܗܘܐ ܠܐ ܡܛܠ ܚܫܐ̈ Xܢܕܣܢܝܩܘܬܐ ܇ ܐܝܟ ³ܕܒܝܘܩܢܐ ܡܕܡ ܪܫܝܡܝܢ ܒܗ̇ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܕܐ ܗܟܝܠ : ܐܝܟ ܡܠܬ ܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ : ܒܦܠܐܬܐ ܩܪܒܗ ܛܘܒܢܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܘܡ ܠܐܠܗܐ ܇ ܘܐܓܙܪ ܕܘܟܝܐ ܕܚܛܗܐ̈ ܠܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܡ̇ܣܒܗܘܬܐX ܘܕܘܡܝܐ ܡܕܡ ܫܩܝܠܝܢ ܛܥܢܐ ܡܛܠ ³ܘܡܬܐܫܕܝܢ ܇ ܗܕܐ ܕܣܬܘܪܬܐ ܗܝ ܘܡܨܚܝܢܝܬܐ ܕܐܘܡܢܘܬܐ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܡ ܓܝܪ ܕܝ̇ܕܥ ܐܠܗܐ ܕܒܝܘܡܐ ܕܐܟܠܝܬܘܢ ܡܢ ܐܝܠܢܐ ܇ ܡܛܠ : ܐܒܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ : ܡܢ ܟܐܦܐ̈ ܬ̇ܒܥ ܦ̣ܪܝܐ ܕܠܚܡܐ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܢܡܘܣܐ ܬܪܐܐ ܗܘܐ ܠܢ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ : ܐܝܟ ܡܠܬ ܛܘܒܢܐ ܡܛܠ ܟܕ ܢܦܩܘ X ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܇ ܘܥܕܡܐ ܕܡܛܝܘ ܠܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܗ̣ܘX 1XXX⁰ܐܝܬܘܗܝ X ܪܫܐ ܕܥܕܬܐ ܇ ܘܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܡܛܠ ܕܡܪܢ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܐܟܚܕܐ ܕܝܢ ܘܐܦ ܕܣܘܠܩܐ ܕܝܠܢ ܕܥܡܗ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܣܗܕܘܬ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܇ ܒܚܪܬܐ : ܠܫܘܠܡ ܐܪܒܥܝܢ ܡܛܠ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܫܪܝ ܗܘܐ ܠܡܥܒܕ ܡܥܠܢܘܬܐ ܠܘܬ ܩܪܒܐ ܕܥܡܗ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܟܝܠ ܕܡܦ̇ܣ ܗܘܐ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܒܡܚܝܠܘܬܗܘܢ ܕܛܘܒܢܐ̈ ܡܛܠ ܠܐ ܢ̣ܦܪܩܘܢ ܇ ܐܠܐ ܕܢܩܘܘܢ ܠܫܘܘܕܝܗ ܕܐܒܐ ܇ ܥܡ ܕܫܪܟܐ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܨܒܘܬܐ ܐܪܙܢܝܬܐ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܣܥܪ ܆ ܠܐ ܦܐܝܐ ܗܘܬ ܡܛܠ : ܠܐ ܡ̇ܪܦ̣ܐ ܗܘܐ ܇ ܒܕ ܡܢ ܚܝܠܗ ܕܡܪܢ ܡܬܟܠܐ ܗܘܐ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܗܘܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܠܐ ܐܟܘܠܐ̈ ܘܠܐ ܡܛܠ ܗܘܐ ܡܪܢ ܇ ܒܨܒܝܢܗ ܛܒܐ ܘܒܬܐܪܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܩܢܐ ܗܘܐ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܥܕܡܐ ܠܗܘ̇ܝܗX ܕܒܪܢܫܐ ܇ ܠܝܬ ܗܘܐ ܕܡܡ̇ܠ̣ܠ ܆ ܫܦܝܪ ܡܛܠ ܝܘܡܐ ܫܬܝܬܝܐ ܇ ܐܬܡܠܠ ܗܘܐ ܥܡܗ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܠܨ̈ ܢ ܗܘܝ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts XXܓܝܪ ܕܟܕ ܨܒ̣ܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ : ܡܪܐ ܕܟܠ : ܕܠܬܘܩܢܐ ܢܡܘܣܝܐ ܡܛܠ ܗܘܬ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܥܠ ܛܘܒܢܐ̈ ܫܠܝܚܐ̈ ܇ ܪܒܬ ܥܗܢܐ ܗܘܬ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܥܕܟܝܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܐ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܡܛܠ ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܝܢ ܛܘܒܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܗܝܕܝܢ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܛܘܒܢܐ̈ ܫܠܝܚܐ̈ ܗܡܣܝܢ Xܢܗܘܘ ܠܡܚܙܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܡܛܠ ܐ̇ܝܕܐ ܕܣܦܩܐ ܠܡܬܦ ܠܘܬ ܚܘܪܐ ܕܒܗ̇ ܠܟܠܗܘܢ ܚܙܝܝܗ̇̈ .