simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts X [X]ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܛܠ ܪܬܝܚܘܬ ܚܘܒܗ̇ ܡܢܒܪܫܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܬܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܣܒ̣ܠ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܫܐ̈ . ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܠܬܐ ܠܡܐܡܪ : ܡܛܠ ܐ̇ܝܕܐ ¹ܐܪܐ ܟܡܬܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡ̇ܣܒܪܢܘܬܐ ܕܐܬܬܣܝܡܬ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܣܢܐܬܐ ܕܚܛܝܬܐ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܘܪܬܗܘܢ ¹ܕܒܗ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܫܘܒܚܐ ܡ̇ܦܪܓܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܢܐ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܡܪܢ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܣܬܒܪܬ ܗܘܬ ܕܠܐܒܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܡXܢ ܢܫܒܚܢܝ ܆ ܡܛܠ ܕܡܢ ܕܝܠܝ ܢ̇ܣܒ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܚܘܝܬ ܡܠܬܐ : ܡܛܠ ܕܣܝܡܐ ܗܘܬ ܒܬܪܥܝܬܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܐܦ ܡܘܬܪܢܝܐ ܆ ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܘ ܡܢܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܠܝܢ . [XX]ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܦܪܬܟܝܢ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܐ ܠܛܘܒܢܝܬܐ ܡܪܝܡ ܡܛܠ ܚܘܒܗ̇ ܪܚܝܡܐ ܕܨܐܕܘܗܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟ̇ܒܫ ܘܡܫܥܒܕ ܪܓܝܓܬܗ̈ ܡܛܠ ܪܚܡܬܐ ܕܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܡܠܝܐܝܬ ܐܬܚܘܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܛܘܒܢܐ̈ ܚܢܘܟ ܘܐܠܝܐ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܓܘܢܝܬܐ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܘܡܫܬܟܚ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܛܠ ܩ-ܪܝܚܘܬܗܘܢ ⁴ ܬܘܩܠܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܫܐ ܡܢܢ : ܡܛܠ ܡܥܠܝܘܬ ܡܘܬܒܗ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܚܝܢܢXܢ ܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܡܢ ܒܬܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܢ ܠܒܪ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܚܪܝܢ ܠܐ