simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܢ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܡܢ ܒܬܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܥܠܡܐ . [X]ܒܕܓܘܢ ܡܛܠ ܕܡܢ ܫܠܝ ܥܬܝܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܘܪܬܗܘܢ ¹ܕܒܗ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܫܘܒܚܐ ܡ̇ܦܪܓܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . ܕܒܕܓܘܢ ܐܢ ܡܛܠ ܐܝܩܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܟܠܗܘܢ ܚܙܝܝܗ̇̈ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܛܘܒܢܐ̈ ܫܠܝܚܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܐܦ ܛܘܒܢܐ̈ ܫܠܝܚܐ̈ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܐܢ ܡܛܠ ܕܢ̇ܗܦܟܘܢ ܗܘܘ ܚܝܪܗܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܒܗ ܇ ܘܐܢ ܡܛܠ ܡܠܦܢܘܬܐ ܐ̇ܝܕܐ ܕܚܘܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܥܠ ܇ ܘܐܢ ܡܛܠ 6XX⁰ ܡ̇ܦܪܓܘܬܐ ܗ̇ܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܢܡܘܣܐ ܬܪܐܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܢܐ ܕܐܦ ܝܗܝܒܘܬܗ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܗܘ̣ܬ ܗܘܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܫܝܚܐ ܐܫܬܡܫ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܢܡܘܣܐ ܒܝܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܢ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܡܠܬ ܛܘܒܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܚܝܢܢXܢ ܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܡܢ ܒܬܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܛܘܒܢܐ̈ XXܬܠܡܝܕܐ̈ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܬܠܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܠܢܫ ܗܘ̣ܬ ܗܘܬ ܡܛܠ ܠܐ ܣܦܩܘܬ ܚܝܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܐܟܚܕܐ ܡܛܠ ܫܘܡܠܝ ܥܐܕܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܘܬ ܢܓܕܗ ܇ ܡܛܠ ܕܘܪܥܗ ܕܠܘܬ ܘܠܝܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܪܟܐ . [X]ܕܒXܕܓܘܢ ܡܛܠ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܕܥܠ ܗܕܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܡܚܪ ܒܦܪܨܘܦܗ ܕܡܘܫܐ ܡܛܠ ܫܘܒܚܐ ܕܦܪܨܘܦܗ ܗ̇ܘ