simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܕܐ ܠܐ ܥܒ̣ܕ ܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬܗܘܢ ܇ ܒܕܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܢܢܩܐ̈ ܕܣܘܢܩܢܐ ܇ ܡܛܠ ܠܐ ܡܫܡܠܝܘܬܐ ܕܬܠܡܝܕܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܣܦܩܝܢ ܗܘܘ ܠܩܘܒܠܗ̇ ܡܛܠ ܥܠܠܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܝܘܡܝܢ̈ ܕܒܡܨܥܬܐ ܘܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ ܇ ܕܡܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܡXܢ ܢܫܒܚܢܝ ܆ ܡܛܠ ܕܡܢ ܕܝܠܝ ܢ̇ܣܒ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦܠܦܠܗ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܕܪܐ ܗ̇ܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܫܐ ܡܢܢ : ܡܛܠ ܡܥܠܝܘܬ ܡܘܬܒܗ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܗܢܐ ܗܘܬ . ܡܛܠ XXܓܝܪ ܕܟܕ ܨܒ̣ܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts [X]ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ ܒܙܢܐ ܕܢܘܪܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts Xܐܒܗܝܢ̈ ܩܕܝܫܐ̈ : ܡܛܠ ܨܒܝܢܗܘܢ ܛܒܐ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܥܠܡܐ ܘܥܠܡܐ ܠܗܘܢ ܡܛܠ Xܢܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܥܠ ܡܘܬܐ̈ ܕܚܝܠܐ̈ ܡܛܠ ܚܘܒܗܘܢ ܕܠܘܬ ܡܫܝܚܐ