simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܚܝܠܘܬܗܘܢ ܇ ܒܕܐܝܟ ܡܠܬ ܟܬܒܐ : ܩܢܝܐ ܪܥܝܥܐXX ܠܐ ܡܛܠ ܠܐ ܣܢܝܩܐ : ܐ̇ܡܪܢܐ ܕܝܢ ܡܣܩܬܐ ܕܠܫܡܝܐ ܆ ܗܕܐ ܠܐ ܥܒ̣ܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܐ ܡܫܡܠܝܘܬܐ ܕܬܠܡܝܕܐ̈ : ܐܬܢ̇ܚܬ ܥܡ ܫܒܪܘܬܗܘܢ ܇ ܘܠܥܠ ܡܛܠ ܠܟܝܢܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܇ ܕܢܬܚܒܫ ܬܚܝܬ ܐܢܢܩܐ̈ ܕܣܘܢܩܢܐ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܠܠܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܐܡܕ̇ ܐܠܐ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܩ̇ܒܥ ܡܛܠ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܆ ܒܕ ܚܟ̣ܡ ܕܠܐ ܣܦܩܝܢ ܗܘܘ ܠܩܘܒܠܗ̇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܕܐ ܇ ܕܡܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܐܪܓܫܘ ܗܘܘ ܒܡܚܝܠܘܬܗܘܢ ܇ ܡܛܠ ܕܝܢ ܚ̇ܫܚ ܗܘܐ ܡ̣ܬܚܐ ܕܗܠܝܢ ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܒܡܨܥܬܐ ܘܐܦ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܢ ܕܝܠܝ ܢ̇ܣܒ ܘܢܚܘܝܟܘܢ . ܕܢܐܡܪ : ܕܣܢܝܩܘܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠܬ ܪܘܡܪܡܐ ܕܝܠܗ ܗܘܝܐ ܆ ܐ̇ܡܪ : ܗ̣ܘ ܠܡXܢ ܢܫܒܚܢܝ ܆
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܟܠܗ ܕܪܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܪ ܛܘܦܢܐ : ܬܪܥܝܬܐ ܣܪܝܩܬ ܫܘܒܚܐ ܡܛܠ ܕܚܛܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܝܨܪܗ ܒܝܫܐ ܒܗܝܢ ܦܠܦܠܗ . [X]ܕܒܕܓܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܥܠܝܘܬ ܡܘܬܒܗ ܇ ܘܒܙܒܢ ܒܛܘܦܢܐ ܡܓ̇ܪܣ̣ ܠܢ ܇ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܆ ܒܕ ܐܬܪܥܝܘ ܟܐܡܬ ܒܫܛܘܪܘܬܗܘܢ : ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܩܫܐ ܡܢܢ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts XXܓܝܪ ܕܟܕ ܨܒ̣ܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ : ܡܪܐ ܕܟܠ : ܕܠܬܘܩܢܐ ܢܡܘܣܝܐ ܡܛܠ ܗܘܬ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܥܠ ܛܘܒܢܐ̈ ܫܠܝܚܐ̈ ܇ ܪܒܬ ܥܗܢܐ ܗܘܬ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܕܐ ܒܙܢܐ ܕܢܘܪܐ ܩ̇ܒ̣ܠܘ ܗܘܘ ܫܠܝܚܐ̈ ܩܕ܏ܝܫܐ ܛܝܒܘܬܐ ܡܛܠ ܘܠܫܠܡܐ : ܐܝܟ ܡܠܬ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ . [X]ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܐܦ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܨܒܝܢܗܘܢ ܛܒܐ : ܐ̇ܓ̣ܢ ܗܘܝ . ܐܢܓܝܪ ܪܚܡܝ̈ ܫ̣ܡܥܐ ܢܗܘܐ ܡܛܠ ܡܩܒܠܢܐ̈ ܕܡܘܗܒܬܐ̈ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܕܥܠ Xܐܒܗܝܢ̈ ܩܕܝܫܐ̈ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts Xܢܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܇ ܘܐܝܟܢܐ ܥܒܕܘ ܢܦܫܗܘܢ ܣܢܝܩܐ̈ ܘܐܠܝܨܐ̈ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܕܐܝܟ ܐܝܟܢܐ ܙܩܝܦܝܢ ܗܘܘ ܠܥܠܡܐ ܘܥܠܡܐ ܠܗܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܘܒܗܘܢ ܕܠܘܬ ܡܫܝܚܐ . [X]ܘܐܦ ܚܢܢ ܢܬܕܡܐ ܒܚܘܡܣܢܗܘܢ ܇ ܡܛܠ ܟܪܘܙܘܬܗ ܇ ܘܐܝܟܢܐ ܒܣܪܘ ܥܠ ܫܢܕܐ̈ ܘܥܠ ܡܘܬܐ̈ ܕܚܝܠܐ̈