simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܒܬܚܘܡܐ̈ ܡܡܫܚܐ̈ : ܐܝܟ ܥܢܐ̈ ܠܓܘ ܡܢ ܣܝܓܐ : ܐܚܝܕ ܡܛܠ ܥܠܠܬܗܘܢ̈ ܘܥܬܝܪ ܣܘܟܠܗܘܢ ܘܪܘܝܚܝܢ ܫܪܒܝܗܘܢ̈ ܆ ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܪܓܬܐ ܕܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܆ ܗܢܐ ܐܦ ܨܝ̇ܡܐX ܗܘ . ܐܝܟ ܕܬܬܕܝܢ ܡܛܠ ܟܠ ܕܐܟܘܠܐ ܗܘ ܇ ܘܚ̇ܣܠ ܝܬܗ ܒܦܘܪܫܢܐ ܢܦܫܢܝܐ ܡܢ ܬܪܣܝܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܪܚܡܬܐ ܕܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܇ Xܝ ܐܝܠܝܢ ܕܟܝܢܐܝܬ ܐ̇ܣܐܢ ܒܗ ܡܛܠ ܡܢ ܥܒܘܕܗ ܕܠܐ ܢܐܟܘܠ ܆ ܗܢܐ ܕܝܢ ܟ̇ܒܫ ܘܡܫܥܒܕ ܪܓܝܓܬܗ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܛܘܦܣܐ ܕܫܡܝܐ ܩܒܠܗ̇¹ ܡܫܝܚܐ ܠܥܕܬܗ ܥܠ ܐܪܥܐ ܆ ܫܦܝܪ ܡܛܠ ܐܦ ܗ̣ܝ ܡܢ ܫܘܡܬܐ̈ ܕܚܛܗܐ̈ ܕܡܟXܡܐ ܒܗܘܢ . [X]ܬܘܒ ܕܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܫܘܘܕܝܗ ܕܡܪܢ ܕܠܘܬܢ ܇ ܟܠܢ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܗܘܐ ܠܐ ܡܛܠ ܚܫܐ̈ Xܢܕܣܢܝܩܘܬܐ ܇ ܐܝܟ ³ܕܒܝܘܩܢܐ ܡܕܡ ܪܫܝܡܝܢ ܒܗ̇ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܩܦܝܠܐ ܗܘܬ ܡܢ ܦܪܨܘܦܗܘܢ ܬܟܚܕܬܐ ܇ ܘܒܝܬ ܥܝܢܐ̈ ܕܐܬܬܐ ܡܛܠ ܗܘܘ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܇ ܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܗ ܕܢܒܝܐ . ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܝܬ ܕܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ : ܡܦ̇ܣ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ¹ܢܒܝܐ ܇ ܕܠܐ ܣܦܩܐ ܡܛܠ ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܇ ܟܕ ܐ̇ܡܪ : ܕܥܒܪ ܠܡ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܘܥܒܕ ܛܒX .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܡܫܢ̈ ܗܘܝ ܇ ܐܝܟ ܥܒܕܝ̈ ܡ̇ܠܟܐ ܕܡܬܪܗܒܝܢ ܡܛܠ ܗܘܐ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܒܝܕ ܪܗܝܒܘܬܐ ܕܐ̇ܦ̣ܠ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܥܕܡܐ ܠܗܘ̇ܝܗX ܕܒܪܢܫܐ ܇ ܠܝܬ ܗܘܐ ܕܡܡ̇ܠ̣ܠ ܆ ܫܦܝܪ ܡܛܠ ܝܘܡܐ ܫܬܝܬܝܐ ܇ ܐܬܡܠܠ ܗܘܐ ܥܡܗ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܠܨ̈ ܢ ܗܘܝ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܒܪܢܫܐ ܥܦܝܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇ X ܕܡܪܟܒ ܡܢ ܢܦܫܐ ܠܐ ܡܛܠ ܢܒܝܐ ܒܓܘ ܥܪܦܠܐ ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܡ̇ܠ̣ܠ ܗܘܐ . [XX]ܬܘܒ ܕܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܠܠܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܚܕ ¹ܡ̇ܢ : ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܗ ܕܢܡܘܣܐ . ܡܛܠ ܢܛܪܗ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܣܝܒܪܬܐ ܡ̣ܬܚܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܡܘܫܐ ܕܢ̇ܪܡ̣ܐ ܗܘܐ ܒܥܡܐ ܒܠܡܐ ܡܛܠ ܥܠ ܣܝܒܪܬܐ ܆ ²ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܦܓܪܐ ܡܫܥܒܕ ܬܚܝܬ ܚܫܐ̈ . ܘܬܘܒ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܠܐX ܝ̇ܕܥ ܗܘ̇ܝܬ ܛܒ ܐܢܐ ܡܢ ܐܒܗܝ̈ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܡܛܠ ܘܐܡ̣ܪ : ܕܡܛܝܐ ܠܡ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܡܪܝܐ ܠܡܣܒ ܢܦܫܝ ܡܢܝ ܆
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܬܢܣܒܘ ܗܡܝܪܐ ܕܚܝܐ̈ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܡܢ ܡܛܠ ܢܦܫܝ ܡܢܝ ܆ ܡܛܠ ܕܠܐX ܝ̇ܕܥ ܗܘ̇ܝܬ ܛܒ ܐܢܐ ܡܢ ܐܒܗܝ̈ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܪܘܫܥܗܘܢ ܕܒܐܠܗܐ ܇ ܡܢ ܝܗܘ ܘܚܙܐܝܠ ܘܐܠܝܫܥ ܒܪ ܫܦܛ . ܡܛܠ ܗܘܘ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܗܘܘ ²ܠܡܣܬܥܪܘ ܠܘܬ ܥܡܐ ܝܣܪܠܝܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܠܝܢ XXܕܡܗܝܡܢܝܢ ܘܝܕܥܝܢ ܫܪܪܐ ܆ ܠܗ ²ܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܘܡ̇ܣܠܝܢ ܠܒܪܝܬܗ̈ ܕܥܒܘܕܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܚܟܡܬܐ ܒ̣ܪܐ ܐܢܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܛܘܦܣܐ ܕܗܠܝܢ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ܇ ܐܝܟ ܕܒܨܠܡܐ ܡܛܠ ܐܝܡܡܝܢ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ ܠܝܠܘܢ̈ . ܕܒܕܓܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܗܘܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܠܐ ܐܟܘܠܐ̈ ܘܠܐ ܡܛܠ ܗܘܐ ܡܪܢ ܇ ܒܨܒܝܢܗ ܛܒܐ ܘܒܬܐܪܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܩܢܐ ܗܘܐ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܠܘܒܘܬܗ̇ ܆ ܘܠܥܘ ܗܘܘ ܟܠܒܐ̈ ܕܡܗ̇ ܇ ܘܣܚܬ ܙܢܝܬܐ ܒܕܡܗ̇ ܡܛܠ ܟܢܘܬܢ̈ ܆ ܕܢܨܘܡ ܨܘܡܐ ܙܐܦܢܝܐ ܐܝܟ ܕܨܡܬ ܗܘܬ ܐܝܙܒܝܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ XXܕܐܕܡ ܐܒܐ ܕܓܘܐ ܒܠܐ ܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܕܠܢܡܘܣܐ ܐܠܗܝܐ ܡܛܠ ܡܛܠܬܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ ܐܬܓܡܪ ܇ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠܬܗ .