simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܪܒܐ ܕܥܡܗ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܣܗܕܘܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦ̣ܪܝܐ ܕܠܚܡܐ . ܡܛܠ ܠܡ ܓܝܪ ܕܝ̇ܕܥ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܫܐ ܇ X ܡܛܠ ܕܕܘܟܬܐ ܣܢܝܩܐ ܘܥܪܨܬܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܠܝܢ ܕܣ̇ܥܕ̇ ܕܗܐ ܡܛܠ ܢܝ̇ܚܐ ܕܒܪܗ ܥܨܝܗܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܘܟܕ ܛܒ ܡܛܠ ² ܟܦܢܘܬܗ ܐܟܠܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܪܘܬܗ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܕܓܠܐ ܐܝܬܝܟ ܘܐܦ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܫܢܟ [XX]ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܨܘܡܐ̈ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܚܘܪܡܟܢܐ̈ ܘܦܣܝܥܝ̈ ܥܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ . ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܕܗ̣ܝ ܐܚܝܢܘܬܗ ܕܝܘܡܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܗܝܕܝܢ ܇ ܕܠܐ ܡܛܠ ܡܒܥܕܘܬܗܘܢ ܕܡܢܗ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܢܗ ܇ ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܢܓܝܪܘܬܐ ܕܙܒܢܐ ܘܫܘܫܛܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܢܝܢ̈ ܥܒܕܐ ܇ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܒܪܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܠܘ ܡܛܠ ܟܝܢܗ̇ ܆ ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܝܢܗ̇ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܫܘܒܚܐ ܐܠܗܝܐ ܕܡܥܛܦܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܣܩܐ ܕܬܬܗܝܡܢ ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܚܡܐX ܠܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܗܘܢ ܫܘܝܝ̈ ܠܐܝܩܪܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܠܦܝܢ ܠܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܣܢܝܐ̈ ܇ X ܡܛܠ ܕܣܩܘܒܠܐ ²ܐܢܘܢ ܕܨܒܝܢܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܟܠܗܝܢ ܨܒܘܬܗ̈ . ܡܛܠ Xܢܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܕܘܟܝܬܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܬܟܠܐ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܨܒܘܬܐ ܐܪܙܢܝܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܠܝܢ . [XX]ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܦܪܬܟܝܢ :