simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܘܗܕܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܡܛܠ - ܠܝܘܢ ܚܛܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܠܩܕܝܫܐ ܐܫܥܝܐ ܡ̇ܝܬܐ̣ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܚ̣ܙܐ ܐܢܝܢ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܘܡܚܣܪܝܢ ܝ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܥܠ̣ܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܩܘܪܫܐ ܘܓܠܝܕܐ ܂ ܡܛܠ ܕܒܐܣܛܘܐ̈ ܘܒܫܘܩܐ̈ ܒ̇ܝܬܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܢܘܗܪܐ ܩܕܡܝܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܗܘ ܦܐܪܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܫܟܝẌ ܥܝܢܝܗܘ̇ܢ̣̈ ܂ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܥܣܒܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܬܬܟܪ ܝ ܠܝ̣ ܡܛܠ ܕܒܡܕܝܢܬܐ ܡܪܝ ܦܛܪܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܘ ܡܛܠܬܗ̣ ܐܘ ܡܛܠ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܢ̇ܝܡܝܢ ܗܘܘ ܂ ܡܛܠ ܕܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܝܩܝܪܢܝ̈ ܗܘܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܐܬܗܦܟܬ ܓܠܝܐܝܬ̣ ܂ ܡܛܠ ܕ̣ܟܐܢܘܬܐ ܠܝܬܝܗ̇ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܡ̇ܩܒܠܝܢ ܚܢܢ ܂ ܡܛܠ ܕܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܕܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘXܥܩܬܐ̈ ܘܕܬܚܬܐ ܂ ܡܛܠ Xܒܗܝܢ̈ ܣܓܐ ܐܘܠܨ̣ܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܠ̣ܐ ܬܙܥܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܥܠ ܬ̣ܥܕܝܠ ܚܕܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܃ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܥܩܬܗܝܢ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܫܡܥܘܢ ܂ ܗܢܐ ܡܛܠ ܢXܦܘܬܗ ܝ ܘܡܝܬܪܘܬܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܝܬ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐ̇ ܙXܩ ܕܬܗܘX]X
Ps-Dion:ChronZuq ܠܢ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܩܢ̣ܘ ܒܢܝ̇ܐ ܣܘܓܐܐ̇
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܠܗ ܕܫܘ̇ܩܐ ܂ ܡܛܠ ܕܒܛܠ ܒܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq [ܗܘ ]ܐܢܛܝܟܪܣܛܘܣ ܃ ܡܛܠ ܣܕܩܐ̈ ܘܚܪܝܢܐ̈ ܘܫܓܘܫܝܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq · ܐܢܝܢẌ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ̣ ܕܬܕܥܘܢ