simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܀ ܩܘܕ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܟܕ ܟܒܫܗ̇ ܠܐܡܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܬܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܩܪܒܘܢ ܥܡܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܩܛܠܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܣܠܩܘ 1ܒܬܪܗ ܂ ܡܛܠ ܕܐܪܓܫܘ 1ܗܘܘ ܗܝ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܪܗܘܡܝܐ̈ ܠܡ̣ܠܟܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܐܢܢܩܐ ܕܢܗܪܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܫ̣ܪܐ 2ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܝ ܕܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܡܬܟܬܫܘ ܃ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܛܠ ܦܘܪܣܝܐ̈ ܘܗܘܝܐ̈ ܘܛܝܝܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܘ ܘܥ̇ܛܦܝܢ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܚܪܝܦܘܬܗ ܕܫܒܩܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܘܬ ܫܘܪܐ ܂ ܡܛܠ ܕܠܘ ܣܓܝ ܦܪܝܩܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܫ̇ܕܪܝܢܢ ܕܗܒܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐ ܟ ܕܗܦ̣ܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܬܘܒ ܡܬܟܐܪ ܂ ܡܛܠ ܕܡܫܝܚܐ ܩܐ̇ܡ ܒܐܦܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܪܣܝܐ̈ ܕܢܥܠܘܢ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܒܘܪܟܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܐܪܒܝܢܕܐ ܕܝܢ̣ ܡܛܠ ܕܩ̇ܢܛ ܗܘܐ 1ܕܢܬܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܗܝܢܐ ܠܢܟܝܠܘܬܗܘ̣ܢ̣ ܂ ܡܛܠ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܡ̇ܩܪܒܘ ܥܡ ܐܘܪܗܝ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܓ̣ܕܫ ܠܢܥܡܢ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܕܘܟܝܬܗܘ̣ܢ̣̈ ܂ ܕܕܠܡܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܃
Ps-Dion:ChronZuq ܥܡܗ ܂ ܚܕܐ̣ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܟܝܚܐ ܗܘܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܕܡܐܢܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ [ܒܫ[ܪܪܐ 3ܣܢܝܩ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܕܐ ܕܝܢ ܥܒ̣ܕ ܡܛܠ ܦܛܪܐ ܂ ܕܕܠܡܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܢܥܡܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̣̈ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܓ̣ܕܫ ܠܫܝܪܬܗ