simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܨܐ ܕܢܣܝܟ ܐܢܝܢ̣ ܡܛܠ ܕܥܒܪܢ̈ 10ܐܢܝܢ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܡܠܟܘܬܐ ܒܪܗܘܡܐ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘ̣ܐ ܩܫܝܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܟܕ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܬܘܪܝܐ ܕܕܘܒܪܐ̣̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܗܕܐ ܦܩ̣ܕ ܆ ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܓܢܣܗ̇ ܕܝܘܠܝܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܠܟܘܬ ܐ̣ ܂ ܡܛܠ ܥܠܬܐ̈ ܕܡܕܡ ܡܕܡ
Ps-Dion:ChronZuq [ܥܠ ܐܢܣܛܘܣ̣ ܆ ܡܛܠ ܕܨ̣ܒܐ ]ܕܐܝܟ ܢܡܘܣܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܡ̇ܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܪܚ̇ܡ ܠܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ