simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܝ ܡ̇ܢ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܠ ܐ ܐܠ̇ܐܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܐ ܕܝܢ̣ ܂ ܡܛܠ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܕܠܦܘܩܕܢܟ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܃ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܥܩܬܗܝܢ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܢܥܘܠ ܠܗ̇ ܃ ܡܛܠ ܪܛܢܗܘܢ ܕܥܠܘܗܝ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܐ ܙܝܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܩ̇ܢܛ ܗܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq Xܡܫܡܫܝܢ ܠܗܘܢ̇ ܂ ܡܛܠ ܣܘܪܚܢܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܬܚ̇ܫܒ ܠܡܣܥܪ ܝ ܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܗ ܂ ܐܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡ̇ܚܒܝܢ ܠܗ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܠܝܗܘܢ ܫ̣ܪܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܘ · ܠܡܥܠ̣ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܚܪܒܐ ܃
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܕܢܬܟܪܟܘܢ ܒܥܪܒ ܡܛܠ ܓܝܣܐ̈ ܃ ܒܩ̣ܢܛܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܫܝܬܐ̈ ܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܘ̣ ܡܛܠ ܨܒܘܬ ܐ ܐܝܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܡܚܣܪܝܢ ܝ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܥܠ̣ܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܚܛܗܝܢ̈ ܐܫܬܕܪ ܥܠܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܝ ܒܨܝܪܐ̣ ܚ̇ܝܠ ܡܛܠ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܒܝܕ ܨܠܘܬܟ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܗܕܐ ܣ̣ܥܪ ܃ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܗ ܕܚܝܠܐ ܕܐܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܠܐܘܪܗܝ ܂ ܕܢܣܬܬܪܘܢ ܡܛܠ ܩܘܪܫܐ ܂ ܐܣܛܒܝܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܡܢ ܕܚܠܬܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܬܬܟܪ ܝ ܠܝ̣ ܡܛܠ ܕܒܡܕܝܢܬܐ ܡܪܝ ܦܛܪܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܝ ܡܟܘܠܬܗܘܢ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܓ̇ܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܢ̈ ܂ ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܕܡܬܒܥܝܢ ܗܘܝ̈ ܠܗܘܢ