simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠ ܐ ܐܠ̇ܐܐ ܗ̇ܘܝܬ ܠܝܕܘܥܐ ܚܟܝܡܐ ܂ ܕܝܬܝܪ ܡܢܝ ܡܦ̇ܣ ܡܛܠ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ̣ ܘܟܕ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܂ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܝ ܡ̇ܢ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܕܠܦܘܩܕܢܟ ܂ ܘܡܟܝܠ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܬܡܠܐ ܡܛܠ ܂ ܕܝܬܝܪ ܡܢܝ ܡܦ̇ܣ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ܂ ܟܕ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܕܝܢ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܥܩܬܗܝܢ̈ ܂ ܐܦܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬ̇ܝܢ̈ ܢܫ̣ܟܚ ܡܛܠ ܕܒܙܒܢܐ̈ ܒܝ̣ܫܐ̈ ܣܦ̣ܩܢܢ ܠܡ̣ܬܢܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܃
Ps-Dion:ChronZuq ܪܛܢܗܘܢ ܕܥܠܘܗܝ ܂ ܘܛܘܒܢܐ ܒܪܗܕܕ ܐܦܝܣܘܦܐ ܕܬܠܐ ܡܛܠ ܡܢܥ ܠܐܘܪܗܝ̣ ܂ ܐܬܪܥܝ ܗܘܐ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܕܠܐ ܢܥܘܠ ܠܗ̇ ܃
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܩ̇ܢܛ ܗܘܐ ܃ ܕܕܠܡܐ ܢܟܠܐ ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܡܛܠ ܕܐܣܛܒܝܕ ܒܝܘܡܐ ܕܐܬܐܡܪ 3ܠܗ̣ ܐܙܠ̣ ܕܠܐ ܙܝܢܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܣܘܪܚܢܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܂ 1ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܕܥ̣ܠܘ2 ܠܓܢܬܐ̇ ܡܛܠ ܕܪܬܚ̇ܝܢ ܪܡ̇ܝܢ ܗܘܘ ܒܐܕܢܐ̈ ܕܐܝܠܝܢ Xܡܫܡܫܝܢ ܠܗܘܢ̇ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܒܣܝܡܘܬܗ ܂ ܐܠܐ ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܣܓܝܐܐ ܗܘܐ ܕܒܓܠX ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܣ̣ܥX ܂ ܐܦܠܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܐܬܚ̇ܫܒ ܠܡܣܥܪ ܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܦ ܥܠܝܗܘܢ ܫ̣ܪܝܢ ܗܘܘ ܒܕܝܪܬܗܘܢ̈ ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܥ̇ܡܪܝܢ ܗܘܘ̇ ܂ ܐܫܬܒܩܘ ܕܢܕܝܪܘܢ ܒܫܠܝܐ ܕܡ̇ܚܒܝܢ ܠܗ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܚܠܬܐ ܕܚܪܒܐ ܃ ܘܐܚܪ ܂ ܐ̈ ܠܗܘܢ ܚ̇ܒ ܨܝܢ ܗܘܘ ܆ ܓܒܪܐ̈ ܣܓ ܆ ܡܛܠ ܂ ܟܕ ܗܟܝܠ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܣܠ̣ܩܘ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ · ܠܡܥܠ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܓܝܣܐ̈ ܃ ܒܩ̣ܢܛܐ ܗܘ̇ܝܢ ܗܘܘ̇ ܂ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܫܪܝܢ ܗܘ- ܂ ܡܢ ܡܛܠ ܗܘܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܬܠܐ ܐܘ ܡܢ ܐܡܕ̣ ܂ ܕܢܬܟܪܟܘܢ ܒܥܪܒ
Ps-Dion:ChronZuq ܨܒܘܬ ܐ ܐܝܕܐ ܕܗ̣ܝ ܂ ܘܥܡ ܐܚܪܢܐ̣̈ ܂ ܒܫܘܩܐ̈ ܡܛܠ ܘܫ̇ܩܠܝܢ ܂ ܥܡ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܡܚܘܬܐ̈ ܩܫܝܬܐ̈ ܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܘ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠ̣ܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܂ ܘܡܟܘܠܬܐ ܒܨܝܪܬܐ ܕܟܠܢܫ̣ ܘܐܣܢܐ ܕܐܝܬ ܡܛܠ ܐܚܪܢܐ̣̈ ܂ ܒܫܘܩܐ̈ 2ܡܬܩܛܪܓܝܢX ܗܘܘ ܘܡܚܣܪܝܢ ܝ ܠܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܛܗܝܢ̈ ܐܫܬܕܪ ܥܠܝܢ ܚܕܒܐ ܘܟܦܢܐ ܘܡܘܬܢܐ ܘܫܒܝܐ ܂ ܡܛܠ ܘܙܘܥܬܟܘܢ ܐ̇ܬܠ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܪܚܡܘܗܝ̈ ܒܝܕ ܨܠܘܬܟ̣ ܕܐܝܟ ܚܝܠܝ 5ܐܟܬܘܒ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܂ ܐܠܐ ܒܛܝܒܘܬܗ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܦ̣ܪܩܢ ܂ ܘܐܦ ܠܝ ܒܨܝܪܐ̣ ܚ̇ܝܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܣܓܝܐܘܬܗ ܕܚܝܠܐ ܕܐܝܬ ܥܡܝ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܝ̇ܕܥܬ ܡܢܘ̣ ܂ ܘܐ ܂ ܝܬ ܡܛܠ ܂ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܓܝܣܛܪܣ ܃ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܐܕܥ ܡܢܘ̣ ܗܕܐ ܣ̣ܥܪ ܃
Ps-Dion:ChronZuq ܩܘܪܫܐ ܂ ܐܣܛܒܝܕ ܪܢ̈ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܐܬܪܦܝܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܠܐ ܡܛܠ ܂ ܥܠ̣ܘ ܠܬܠܐ ܘܠܪܝܫ ܥܝܢܐ ܘܠܐܘܪܗܝ ܂ ܕܢܣܬܬܪܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܦܢ ܡܢ ܕܚܠܬܗܘܢ ܡܚܡܣܢܝܢ ܗܘܘ ܂ ܐܠܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܕܐ ܬܝ̣ ܝܝ ܠܦܪܣܝܐ̈ ܕܒܐܡܕ ܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܒܡܕܝܢܬܐ ܡܪܝ ܦܛܪܐ ܐܦܝܣ ܠܘܬ ܡܠܟܐ̣ ܕܢܦܝܣܝܘܗܝ ܡܛܠ ܂ ܡܓܝܣܛܪܣ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܫܪܒܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܠܐ ܬܬܟܪ ܝ ܠܝ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܕܓ̇ܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܂ ܢ̈ ܂ ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܕܡܬܒܥܝܢ ܗܘܝ̈ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܠܥܠܡ ܂ ܠܢܫܐ̈ ܕܝܢ ܝ̇ܗܒܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܝ ܡܟܘܠܬܗܘܢ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܬܒܥܝܢ ܗܘܝ̈ ܠܗܘܢ ܠܡ̣ܛܚܢ ܘܠܡ̣ܦܐ ܠܗܘ ܂ ܘܟܕ ܚܣ̣ܪܬ̇ ܡܛܠ ܗܘܘ ܡܢ ܝ ܡܟܘܠܬܗܘܢ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܓ̇ܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܂ ܢ̈ ܂ ܘܬܘܒ