simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܠܟܗܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ : ܡܛܠ ܕܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܥܡ ܕܘܝܕ
P:Sam [AB] ܫܒܩ ܡܪܝܐ ܠܥܡܗ ܡܛܠ ܫܡܗ ܪܒܐ :
P:Sam [AB] ܠܐ ܒܢܝ̈ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܫܦܝܪ
P:Sam [AB] ܘܥܠ ܡܠܝܟ̈ : ܡܛܠ ܕܕܚܠܬ ܡܢ ܥܡܐ
P:Sam [AB] ܐܬܦܪܩ . ܡܛܠ ܕܚܕܪܘܢܝ ܚܒܠܐ̈ ܕܡܘܬܐ
P:Sam [AB] : ܪܕܘܦ : ܡܛܠ ܕܒܥܓܠ ܡܕܪܟ ܐܢܬ
P:Sam [AB] ܒܗܘܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܝܬ ܠܕܒܝܬ
P:Sam [AB] ܒܝܬ ܐܒܝ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥ ܥܒܕܟ
P:Sam [AB] ܠܡܘܬܒܝ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܬܒܬ ܒܒܝܬܐ
P:Sam [AB] ܐܕܒܪܝܘܗܝ ܠܝ : ܡܛܠ ܕܒܪ ܡܘܬܐ ܗܘ
P:Sam [AB] ܠܐ ܬܕܚܠ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܠܟ
P:Sam [AB] ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ : ܡܛܠ ܕܗܘ ܡܒܪܟ ܕܒܚܐ̈
P:Sam [AB] ܘܓܠܐ ܠܝ . ܡܛܠ ܕܐܩܝܡ ܒܪܝ ܠܥܒܕܝ
P:Sam [AB] ܕܬܟܪܐ ܠܗ̇ : ܡܛܠ ܕܐܚܕ ܡܪܝܐ ܒܐܦܝ̈
P:Sam [AB] ܫܕܪ ܕܒܪܝܗܝ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܗܦܘܟ ܥܕܡܐ
P:Sam [AB] ܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܛܠ ܕܐܡܪܘ ܦܠܫܬܝܐ̈ ܕܠܐ
P:Sam [AB] ܣܩ ܒܬܪܝ : ܡܛܠ ܕܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ
P:Sam [AB] ܠܥܒܕܟ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܪܒ ܐܢܬ
P:Sam [AB] ܗܘܐ ܒܚܒܪܘܢ : ܡܛܠ ܕܫܕܪܗ ܘܐܙܠ ܒܫܠܡܐ
P:Sam [AB] ܕܚܙܝܗܝ ܬܡܢ : ܡܛܠ ܕܐܡܪܘ ܠܝ ܕܡܥܪܡܘ