simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܦܪܩܬܗ ܘܡܝܬ : ܡܛܠ ܕܣܐܒ ܗܘܐ ܓܒܪܐ
P:Sam [AB] ܒܪܟܬ ܘܝܠܕܬ : ܡܛܠ ܕܐܬܗܦܟܘ ܥܠܝܗ̇ ܚܒܠܝܗ̇̈
P:Sam [AB] . ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ ܡܛܠ ܕܕܟܪܐ ܝܠܕܬܝ .
P:Sam [AB] ܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܛܠ ܕܐܬܕܒܪܬ ܩܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ
P:Sam [AB] ܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܛܠ ܕܐܬܕܒܪܬ ܩܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ
P:Sam [AB] ܐܫܬܚܪ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܕܪܟܝܢ
P:Sam [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܥܡܢ : ܡܛܠ ܕܥܫܢܬ ܐܝܕܗ ܥܠܝܢ
P:Sam [AB] ܠܢ ܘܠܥܡܢ : ܡܛܠ ܕܗܘܬ ܫܓܝܫܬܐ ܕܡܘܬܐ
P:Sam [AB] ܥܘܩܒܪܝܢ̈ ܕܕܗܒܐ : ܡܛܠ ܕܡܚܘܬܐ ܚܕܐ ܗܝ
P:Sam [AB] ܗܘ : ܘܐܡܪܘ ܡܛܠ ܕܚܛܝܢ ܠܡܪܝܐ .
P:Sam [AB] ܗܘܐ ܠܪܡܬܐ . ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܗܘܐ ܒܝܬܗ
P:Sam [AB] ܕܐܡܪܝܢ ܠܟ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܟ
P:Sam [AB] ܠܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܠܚܡܐ ܛܠܩ ܡܢ
P:Sam [AB] ܠܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ : ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܢ .
P:Sam [AB] ܐܘܪܚܢ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܠܘܩܕܡ ܒܐܝܣܪܐܝܠ
P:Sam [AB] ܥܕܡܐ ܠܚܙܝܐ : ܡܛܠ ܕܢܒܝܐ ܕܝܘܡܢܐ :
P:Sam [AB] ܗܫܐ ܒܥܓܠ : ܡܛܠ ܕܝܘܡܢܐ ܐܬܐ ܠܩܪܝܬܐ
P:Sam [AB] ܐܬܐ ܠܩܪܝܬܐ : ܡܛܠ ܕܕܒܚܬܐ ܝܘܡܢܐ ܠܥܡܐ
P:Sam [AB] ܠܒܝܡ ܠܡܠܥܣ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܠܥܣ ܥܡܐ
P:Sam [AB] ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ : ܡܛܠ ܕܗܘ ܡܒܪܟ ܕܒܚܐ̈