simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܕܠܚܢܐ ܪܚܡ ܗܘܐ . ܘܡܪܝܐ ܐܚܕ ܪܚܡܗ̇ . ܘܡܪܓܙܐ ܗܘܬ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܘܒܢܬܗ̇̈ ܝܗܒ ܡܢܘܬܐ̈ . ܘܠܚܢܐ ܝܗܒ ܡܢܬܐ ܚܕܐ ܐܥܦܐ :
P:Sam [AB] ܕܬܟܪܐ ܠܗ̇ : ܡܛܠ ܕܐܚܕ ܡܪܝܐ ܒܐܦܝ̈ ܡܪܒܥܗ̇ . ܘܗܟܢܐ ܡܛܠ . ܘܡܪܝܐ ܐܚܕ ܪܚܡܗ̇ . ܘܡܪܓܙܐ ܗܘܬ ܠܗ̇ ܥܪܬܗ̇ ܐܦ ܡܪܓܙܘ
P:Sam [AB] ܕܐܚܕ ܡܪܝܐ ܒܐܦܝ̈ ܡܪܒܥܗ̇ . ܘܗܟܢܐ ܥܒܕܐ ܗܘܬ ܦܢܢܐ ܟܠ ܡܛܠ . ܘܡܪܓܙܐ ܗܘܬ ܠܗ̇ ܥܪܬܗ̇ ܐܦ ܡܪܓܙܘ ܡܛܠ ܕܬܟܪܐ ܠܗ̇ :
P:Sam [AB] ܕܡܢ ܣܘܓܐܐ ܗܘ ܕܥܩܬܝ ܘܕܪܘܓܙܝ ܡܠܠܬ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ . ܘܥܢܐ ܡܛܠ ܢܦܫܝ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܠܐ ܬܚܫܒܝܗ̇ ܠܐܡܬܟ ܩܕܡܝܟ ܒܪܬ ܚܛܗܐ :
P:Sam [AB] ܕܡܢ ܡܪܝܐ ܫܐܠܬܗ . ܘܣܠܩ ܓܒܪܐ ܗܠܩܢܐ ܘܟܠܗ ܒܝܬܗ : ܡܛܠ ܕܝܘܡܬܐ̈ : ܘܒܛܢܬ ܚܢܐ ܘܝܠܕܬ ܒܪܐ : ܘܩܪܬ ܫܡܗ ܫܡܘܐܝܠ :
P:Sam [AB] ܕܐܡܪܬ ܠܒܥܠܗ̇ : ܥܕܡܐ ܕܢܬܚܣܠ ܛܠܝܐ : ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܡܛܠ ܠܡܕܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܕܒܚܐ̈ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܕܢܕܪܗ . ܘܚܢܐ ܠܐ ܣܠܩܬ :
P:Sam [AB] ܕܚܕܝܬܢܝ ܒܦܘܪܩܢܟ . ܠܝܬ ܕܩܕܝܫ ܐܝܟ ܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܡܛܠ ܒܡܪܝܐ : ܘܐܬܬܪܝܡܬ ܩܪܢܝ : ܘܐܬܦܬܚ ܦܘܡܝ ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ :
P:Sam [AB] ܕܠܝܬ ܠܒܪ ܡܢܟ : ܘܠܝܬ ܕܬܩܝܦ ܐܝܟ ܐܠܗܢ . ܠܐ ܬܣܓܘܢ ܡܛܠ : ܡܛܠ ܕܚܕܝܬܢܝ ܒܦܘܪܩܢܟ . ܠܝܬ ܕܩܕܝܫ ܐܝܟ ܡܪܝܐ :
P:Sam [AB] ܕܕܝܕܥܬܐ ܗܘ ܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܬܩܢܢ̈ ܨܢܥܬܐ̈ ܩܕܡܘܗܝ . ܡܛܠ ܠܡܡܠܠܘ ܪܘܪܒܬܐ̈ : ܘܠܐ ܢܦܘܩ ܛܠܘܡܝܐ ܡܢ ܦܘܡܟܘܢ .
P:Sam [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܚܝܠܗ ܡܬܓܢܒܪ ܓܢܒܪܐ . ܡܪܝܐ ܢܬܒܪ ܡܛܠ . ܪܓܠܐ̈ ܕܚܣܝܘܗܝ̈ ܢܢܛܪ : ܘܪܫܝܥܐ̈ ܒܚܫܘܟܐ ܢܫܬܬܩܘܢ :
P:Sam [AB] ܕܐܪܓܙܘ ܓܒܪܐ̈ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܫܡܘܐܝܠ ܛܠܝܐ ܡܫܡܫ ܗܘܐ ܩܕܡ ܡܛܠ ܐܢܐ ܒܩܛܝܪܐ . ܘܗܘܬ ܚܛܝܬܐ ܕܛܠܝܐ̈ ܪܒܐ ܛܒ ܩܕܡ ܡܪܝܐ :
P:Sam [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܫܦܝܪ ܫܡܥܐ ܗܢܐ : ܕܫܡܥ ܐܢܐ ܕܡܒܛܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ : ܕܫܡܥ ܐܢܐ ܛܒܟܘܢ ܒܝܫܐ ܡܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܗܢܐ . ܠܐ ܒܢܝ̈ :
P:Sam [AB] ܕܨܒܐ ܡܪܝܐ ܕܢܡܝܬ ܐܢܘܢ . ܘܛܠܝܐ ܫܡܘܐܝܠ ܐܙܠ ܘܝܪܒ ܛܒ : ܡܛܠ ܢܚܛܐ ܓܒܪܐ : ܡܢ ܡܢ ܢܒܥܐ . ܘܠܐ ܫܡܥܘ ܠܩܠܐ ܕܐܒܘܗܘܢ :
P:Sam [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܐܡܪ ܐܡܪܬ : ܡܛܠ ܕܬܓܒܘܢ ܡܢ ܪܝܫ ܟܠܗܘܢ ܩܘܪܒܢܐ̈ : ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܡܝ .
P:Sam [AB] ܕܡܝܩܪܢܝ̈ ܐܝܩܪ : ܘܫܝܘܛܝ̈ ܢܨܛܥܪܘܢ . ܗܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܬܝܢ ܡܛܠ ܐܒܘܟ ܢܫܡܫܘܢ ܩܕܡܝ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ . ܘܗܫܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܣ ܠܝ :
P:Sam [AB] ܕܫܡܥ ܥܒܕܟ . ܘܐܙܠ ܫܡܘܐܝܠ ܘܕܡܟ ܒܕܘܟܬܗ . ܘܐܬܐ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܘܐܡܪ ܥܠܝ ܠܫܡܘܐܝܠ : ܙܠ ܕܡܟ . ܘܐܢ ܢܩܪܝܟ ܐܡܪ : ܡܠܠ ܡܪܝܐ
P:Sam [AB] ܕܫܡܥ ܥܒܕܟ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܫܡܘܐܝܠ : ܗܐ ܥܒܕ ܐܢܐ ܦܬܓܡܐ ܡܛܠ ܙܒܢܝܢ̈ : ܫܡܘܐܝܠ : ܫܡܘܐܝܠ : ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ : ܡܠܠ ܡܪܝܐ
P:Sam [AB] ܗܢܐ ܐܡܝܬ ܠܕܒܝܬ ܥܠܝ : ܘܠܐ ܢܬܚܣܐ ܥܘܠܐ ܕܒܝܬ ܥܠܝ : ܡܛܠ ܗܘܐ ܕܡܨܥܪܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܠܥܡܐ . ܘܠܐ ܟܐܐ ܒܗܘܢ .
P:Sam [AB] ܕܐܡܪܝܢ : ܕܐܬܐ ܐܠܗܐ ܠܡܫܪܝܬܐ : ܘܐܡܪܘ : ܘܝ ܠܢ : ܕܠܐ ܗܘܬ ܡܛܠ ܘܝܕܥܘ ܕܩܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܬܬ ܠܡܫܪܝܬܐ . ܘܕܚܠܘ ܦܠܫܬܝܐ̈ :
P:Sam [AB] ܕܙܐܥ ܗܘܐ ܠܒܗ ܥܠ ܩܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܓܒܪܐ ܐܬܐ ܠܡܚܘܝܘ ܡܛܠ . ܘܥܠܝ ܝܬܒ ܗܘܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܥܠ ܝܕ ܐܘܪܚܐ ܘܚܐܪ ܗܘܐ :