simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܘܨܘܬܝ ܐܪܥܐ : ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܡܠܠ :
P:Isa [AB] ܠܘܬܗܘܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Isa [AB] ܢܣܘܦܘܢ . ܡܛܠ ܕܢܒܗܬܘܢ ܡܢ ܦܬܟܪܐ̈
P:Isa [AB] ܕܓܒܘ . ܡܛܠ ܕܢܗܘܘܢ ܐܝܟ ܒܛܡܬܐ
P:Isa [AB] ܘܢܗܠܟ ܒܫܒܝܠܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܨܗܝܘܢ ܢܦܩ
P:Isa [AB] ܕܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܫܒܩܬܝܗܝ ܠܥܡܟ ܕܒܝܬ
P:Isa [AB] ܕܒܝܬ ܝܥܩܘܒ . ܡܛܠ ܕܐܬܡܠܝܘ ܐܝܟ ܕܡܢ
P:Isa [AB] ܗܘ . ܡܛܠ ܕܝܘܡܗ ܕܡܪܝܐ :
P:Isa [AB] ܕܢܫܡܬܐ ܒܢܚܝܪܘܗܝ̈ : ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܡܢܐ ܚܫܝܒ
P:Isa [AB] ܚܫܝܒ . ܡܛܠ ܕܗܐ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈
P:Isa [AB] ܡܝܩܪܐ̈ . ܡܛܠ ܕܢܐܚܘܕ ܓܒܪܐ ܓܒܪ
P:Isa [AB] ܥܡܐ . ܡܛܠ ܕܐܬܬܩܠܬ ܐܘܪܫܠܡ :
P:Isa [AB] ܘܝܗܘܕܐ ܢܦܠ . ܡܛܠ ܕܠܫܢܗܘܢ ܘܥܒܕ ܐܝܕܝܗܘܢ̈
P:Isa [AB] ܠܙܕܝܩܐ ܛܒ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܦܐܪܝ̈ ܥܒܕܝܗܘܢ̈
P:Isa [AB] ܠܪܫܝܥܐ ܒܝܫܐ : ܡܛܠ ܕܥܒܕ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܡܬܦܪܥ
P:Isa [AB] ܣܩܐ̈ ܢܬܟܣܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܢܬܚܒܠ ܫܘܦܪܗܝܢ .
P:Isa [AB] ܕܢܘܪܐ ܒܠܠܝܐ . ܡܛܠ ܕܥܠ ܟܠ ܐܝܩܪ
P:Isa [AB] ܡܛܪܐ . ܡܛܠ ܕܟܪܡܗ ܕܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ
P:Isa [AB] ܕܝܬܒ . ܡܛܠ ܕܥܣܪ ܐܫܟܪܐ̈ ܕܟܪܡܐ
P:Isa [AB] ܚܝܪܝܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܫܬܒܝ ܥܡܝ