simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܪܘܓܙܝ . ܡܛܠ ܕܗܐ ܡܪܝܐ ܢܦܩ
P:Isa [AB] ܢܐܬܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܠܗܝܢ ܐܝܕܝܐ̈
P:Isa [AB] ܥܡܐ . ܡܛܠ ܕܐܬܬܩܠܬ ܐܘܪܫܠܡ :
P:Isa [AB] ܟܪܝܗܐ̈ . ܡܛܠ ܕܚܩܠܬܐ̈ ܕܚܫܒܘܢ ܚܪܒ
P:Isa [AB] ܡܓܕܦܝܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܕܥ ܥܡܝ
P:Isa [AB] ܠܡܪܚܦܘ ܥܠܝܟܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܝܢܐ
P:Isa [AB] ܡܛܪܐ . ܡܛܠ ܕܟܪܡܗ ܕܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ
P:Isa [AB] ܫܟܒܝ̈ ܥܦܪܐ . ܡܛܠ ܕܛܠܟ ܛܠܐ ܗܘ
P:Isa [AB] : ܝܘܡܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܛܝܘ ܚܒܠܐ̈ ܕܒܢܝܐ̈
P:Isa [AB] ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ : ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܡܠܠ .
P:Isa [AB] ܐܣܘܛܐܝܬ . ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܦܬܘܪܐ̈ ܐܬܡܠܝܘ
P:Isa [AB] ܪܡܐ . ܡܛܠ ܕܣܦܬ ܚܛܝܬܐ ܐܝܟ
P:Isa [AB] ܠܐ ܡܩܝܡܝܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܦܩܕܬ ܘܕܢܒܬ
P:Isa [AB] ܢܣܘܦܘܢ . ܡܛܠ ܕܢܒܗܬܘܢ ܡܢ ܦܬܟܪܐ̈
P:Isa [AB] ܬܫܡܥܘܢ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܠܝ
P:Isa [AB] ܠܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܗܐ ܡܪܝܐ ܒܢܘܪܐ
P:Isa [AB] ܢܫܬܡܥ ܩܠܗܝܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܚܣܢܘܗܝ̈ ܕܡܘܐܒ
P:Isa [AB] ܠܥܠ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܢܦܩ
P:Isa [AB] ܡܬܦܣܩܝܢ . ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܫܡܐ ܗܘ
P:Isa [AB] ܬܕܝܐ̈ . ܡܛܠ ܬܒܬܐ ܥܠ ܬܒܬܐ