simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܨܗܝܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦܬܝܬ ܫܝܘܠ
P:Isa [AB] ܘܡܙܟܝܢ ܠܚܝܒܐ ܡܛܠ ܫܘܚܕܗ . ܘܙܟܘܬܗ
P:Isa [AB] ܡܢܗܘܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܡܬܐܟܠܐ
P:Isa [AB] ܐܪܓܙܘ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܚܡܬ ܪܘܓܙܗ
P:Isa [AB] ܕܬܘܝܪ ܐܢܐ : ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܐܢܐ ܛܡܐ
P:Isa [AB] ܬܗܘܐ . ܡܛܠ ܕܪܝܫܐ ܕܐܪܡ ܕܪܡܣܘܩ
P:Isa [AB] ܠܐܠܗܝ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܬܠ ܠܟܘܢ
P:Isa [AB] ܛܒܬܐ . ܡܛܠ ܕܥܕܠܐ ܢܕܥ ܛܠܝܐ
P:Isa [AB] ܢܐܟܘܠ ܚܐܘܬܐ : ܡܛܠ ܕܕܒܫܐ ܘܚܐܘܬܐ ܢܐܟܘܠ
P:Isa [AB] ܢܥܠܘܢ ܠܬܡܢ . ܡܛܠ ܕܝܥܪܐ ܘܟܘܒܐ̈ ܬܬܡܠܐ
P:Isa [AB] ܒܐܙ . ܡܛܠ ܕܥܕܠܐ ܢܕܥ ܛܠܝܐ
P:Isa [AB] ܪܘܡܠܝܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܣܩ ܥܠܝܗܘܢ
P:Isa [AB] : ܘܠܐ ܬܬܩܝܡ ܡܛܠ ܥܡܢܘܐܝܠ .
P:Isa [AB] ܘܥܡܛܢܐ ܢܕܚܩܝܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܛܪܦ ܠܐܝܢܐ
P:Isa [AB] ܒܙܬܐ . ܡܛܠ ܕܢܝܪܐ ܕܫܘܥܒܕܗܘܢ :
P:Isa [AB] ܕܡܕܝܢ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܩܠ ܐܫܬܡܥ
P:Isa [AB] ܕܢܘܪܐ . ܡܛܠ ܕܝܠܕܐ ܐܬܝܠܕ ܠܢ
P:Isa [AB] ܠܗ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܢܚܕܐ
P:Isa [AB] ܠܐ ܢܪܚܦ . ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܚܠܦܝܢ ܘܒܝܫܝܢ
P:Isa [AB] ܪܡܐ . ܡܛܠ ܕܣܦܬ ܚܛܝܬܐ ܐܝܟ