simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܕܡܪܝܐ ܡܠܠ : ܒܢܝܐ̈ ܪܒܝܬ ܘܪܡܪܡܬ : ܘܗܢܘܢ ܐܥܠܝܘ ܒܝ . ܡܛܠ : ܘܚܙܩܝܐ : ܡܠܟܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ . ܫܡܥܘ ܫܡܝܐ : ܘܨܘܬܝ ܐܪܥܐ :
P:Isa [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ ܚܝܠܬܢܐ : ܥܫܝܢܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܛܠ . ܠܝܬܡܐ̈ ܠܐ ܕܝܢܝܢ : ܘܕܝܢܐ ܕܐܪܡܠܬܐ̈ ܠܐ ܥܐܠ ܠܘܬܗܘܢ .
P:Isa [AB] ܕܢܒܗܬܘܢ ܡܢ ܦܬܟܪܐ̈ ܕܪܓܘ . ܘܢܚܦܪܘܢ ܡܢ ܓܢܝܬܐ̈ ܕܓܒܘ . ܡܛܠ ܘܕܚܛܝܐ̈ ܐܟܚܕܐ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܫܒܩܘ ܠܡܪܝܐ ܢܣܘܦܘܢ .
P:Isa [AB] ܕܢܗܘܘܢ ܐܝܟ ܒܛܡܬܐ ܕܢܬܪܘ ܛܪܦܝܗ̇̈ . ܘܐܝܟ ܓܢܬܐ ܕܡܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܢܒܗܬܘܢ ܡܢ ܦܬܟܪܐ̈ ܕܪܓܘ . ܘܢܚܦܪܘܢ ܡܢ ܓܢܝܬܐ̈ ܕܓܒܘ .
P:Isa [AB] ܕܡܢ ܨܗܝܘܢ ܢܦܩ ܢܡܘܣܐ : ܘܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ . ܡܛܠ ܕܝܥܩܘܒ . ܘܢܠܦܢ ܡܢ ܐܘܪܚܬܗ̈ . ܘܢܗܠܟ ܒܫܒܝܠܘܗܝ̈ .
P:Isa [AB] ܕܫܒܩܬܝܗܝ ܠܥܡܟ ܕܒܝܬ ܝܥܩܘܒ . ܡܛܠ ܕܐܬܡܠܝܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܛܠ ܢܐܠܦܘܢ ܩܪܒܐ . ܕܒܝܬ ܝܥܩܘܒ : ܬܘ ܢܐܙܠ ܒܢܘܗܪܗ ܕܡܪܝܐ .
P:Isa [AB] ܕܐܬܡܠܝܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ . ܘܡܢܚܫܝܢ ܐܝܟ ܦܠܫܬܝܐ̈ . ܡܛܠ ܒܢܘܗܪܗ ܕܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܫܒܩܬܝܗܝ ܠܥܡܟ ܕܒܝܬ ܝܥܩܘܒ .
P:Isa [AB] ܕܝܘܡܗ ܕܡܪܝܐ : ܥܠ ܟܠ ܕܡܬܓܐܐ ܘܡܬܬܪܝܡ : ܘܥܠ ܟܠ ܕܡܫܬܩܠ ܡܛܠ ܪܘܡܐ ܕܓܒܪܐ . ܘܢܥܫܢ ܡܪܝܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܝܘܡܐ ܗܘ .
P:Isa [AB] ܕܐܝܟ ܡܢܐ ܚܫܝܒ . ܡܛܠ ܕܗܐ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܡܥܒܪ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܡܛܠ ܠܐܪܥܐ . ܫܠܘ ܠܟܘܢ ܡܢ ܐܢܫܐ ܕܢܫܡܬܐ ܒܢܚܝܪܘܗܝ̈ :
P:Isa [AB] ܕܗܐ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܡܥܒܪ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ : ܘܡܢ ܝܗܘܕܐ : ܣܡܘܟܐ ܡܛܠ ܡܢ ܐܢܫܐ ܕܢܫܡܬܐ ܒܢܚܝܪܘܗܝ̈ : ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܡܢܐ ܚܫܝܒ .
P:Isa [AB] ܕܢܐܚܘܕ ܓܒܪܐ ܓܒܪ ܠܐܚܘܗܝ ܡܢ ܒܝܬ ܐܒܘܗܝ : ܘܢܐܡܪ ܠܗ : ܡܛܠ . ܘܢܬܓܪܘܢ ܥܠܝܡܐ̈ ܥܠ ܣܒܐ̈ : ܘܡܨܥܪܐ̈ ܥܠ ܡܝܩܪܐ̈ .
P:Isa [AB] ܕܐܬܬܩܠܬ ܐܘܪܫܠܡ : ܘܝܗܘܕܐ ܢܦܠ . ܡܛܠ ܕܠܫܢܗܘܢ ܘܥܒܕ ܡܛܠ ܠܚܡܐ : ܘܐܦܠܐ ܬܟܣܝܬܐ . ܠܐ ܬܥܒܕܘܢܢܝ ܫܠܝܛܐ ܥܠ ܥܡܐ .
P:Isa [AB] ܕܠܫܢܗܘܢ ܘܥܒܕ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܡܪܡܪܘ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܠܥܢܢܐ ܡܛܠ ܫܠܝܛܐ ܥܠ ܥܡܐ . ܡܛܠ ܕܐܬܬܩܠܬ ܐܘܪܫܠܡ : ܘܝܗܘܕܐ ܢܦܠ .
P:Isa [AB] ܗܢܐ ܦܐܪܝ̈ ܥܒܕܝܗܘܢ̈ ܢܐܟܠܘܢ . ܘܝ ܠܪܫܝܥܐ ܒܝܫܐ : ܡܛܠ ܡܛܠ : ܕܐܪܡܝܘ ܠܗܘܢ ܚܘܒܠܐ̈ ܒܝܫܐ̈ . ܐܡܪܘ ܠܙܕܝܩܐ ܛܒ :
P:Isa [AB] ܕܥܒܕ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܡܬܦܪܥ . ܫܠܝܛܘܗܝ̈ ܕܥܡܝ ܡܒܥܪܝܢ ܠܗ . ܡܛܠ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܦܐܪܝ̈ ܥܒܕܝܗܘܢ̈ ܢܐܟܠܘܢ . ܘܝ ܠܪܫܝܥܐ ܒܝܫܐ :
P:Isa [AB] ܕܢܬܚܒܠ ܫܘܦܪܗܝܢ . ܘܥܫܝܢܝܟܝ̈ ܒܚܪܒܐ ܢܦܠܘܢ : ܡܛܠ : ܩܘܕܚܬܐ̈ . ܘܚܠܦ ܬܟܠܝܬܗܝܢ̈ : ܣܩܐ̈ ܢܬܟܣܝܢ̈ .
P:Isa [AB] ܕܥܠ ܟܠ ܐܝܩܪ ܬܛܠ . ܘܣܬܪܐ ܢܗܘܐ ܠܛܠܠܐ ܕܝܘܡܐ ܡܢ ܫܘܒܐ : ܡܛܠ ܥܢܢܐ ܒܐܝܡܡܐ : ܘܬܢܢܐ ܘܙܗܪܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ ܒܠܠܝܐ .
P:Isa [AB] ܕܟܪܡܗ ܕܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܒܝܬܐ ܗܘ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܛܠ ܘܝܥܪܐ . ܘܐܦܩܘܕ ܠܥܢܢܐ̈ ܕܠܐ ܢܚܬܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܡܛܪܐ .
P:Isa [AB] ܕܥܣܪ ܐܫܟܪܐ̈ ܕܟܪܡܐ ܢܥܒܕܢ̈ ܚܕܐ ܚܒܝܬܐ : ܘܙܪܥܐ ܕܟܘܪ ܡܛܠ ܐܫܬܡܥ . ܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܚܘܪܒܐ ܢܗܘܘܢ : ܡܢ ܒܠܝ ܕܝܬܒ .
P:Isa [AB] ܗܢܐ ܐܫܬܒܝ ܥܡܝ ܡܢ ܒܠܝ ܝܕܥܬܐ . ܘܣܓܝܘ ܡܝܬܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ . ܘܒܥܒܕ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܠܐ ܚܝܪܝܢ .