simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܕܐܝܩܪܗ̇ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ
P:Isa [AB] ܠܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܗܐ ܡܪܝܐ ܒܢܘܪܐ
P:Isa [AB] ܕܢܘܪܐ . ܡܛܠ ܕܒܢܘܪܐ ܕܐܢ ܡܪܝܐ