simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܘܡ̇ܝܩܪܝܝܢ ܠܗܝܢ . ܡܛܠ ܠܡ ܕܥܒܝܕ ܒܝܬܘܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܩܠܝܠ ܒܟܘܪܚܘܘܝ̈ . ܡܛܠ ܕܣܓ̇ܝ ܡܬܐܠܝܨ ܘܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܥܡ ܒܢܝܢܫܐ̈ : ܡܛܠ ܕܬܪܥܝܬܗ ܠܥܠ ܒܫܡܝܐ
JnEph:ActsEastSaints ܠܗ ܠܒܪ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܠܡܥܪܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܠܫܒܬܝܐ̈ ܆ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܫܚܘܩ ܠܓܢܢܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܕܫܒܘܩܘܢ ܠܝ ܐܒܗܝ̈ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ
JnEph:ActsEastSaints . ܘ ܕܡܫܬܥܒܕ ܡܛܠ ܐܠܗܐ . ܕܘ
JnEph:ActsEastSaints ܘܬܘܠܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܛܠ ܡܢܐ ܡܚܣܟܝܢ ܚܢܢ
JnEph:ActsEastSaints ܒܫܠ̣ܝܐ ܐ̇ܬܒ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܣܦ̇ܩ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܐܡ̣ܪ ²ܠܢ̣ ܡܛܠ ܚ . ܛܗܝ̈
JnEph:ActsEastSaints ³ܕܠܒܪ ܫ̣ܪܐ : ܡܛܠ ܗ̇ܝ ³ܕܡ̇ܚܒܝܝܢ ܗܘܘ
JnEph:ActsEastSaints ܥܕܬܐ ܘܕܝܪܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܕ ܐܪܓܙܘܢ X
JnEph:ActsEastSaints ܨܝܒܝܢ ܘܘܘ ܠܘܬܘ̇ ܡܛܠ ܚܘܒ̇X ܕܠܘܬ ܐܠܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܡ̇ܟܬܪ . X ܡܛܠ ܕܐܦ ܙܥܘܪ ܘܘ
JnEph:ActsEastSaints ܒܡܐܬܝܬܗ . ܠܝܘ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܣܢܝܩ ܥܠ
JnEph:ActsEastSaints ܆ X X ܡܛܠ ܓܢܝܚܘܬܘ̇ ܘܪܒܘܬܗ̇ X
JnEph:ActsEastSaints ܕܢܙܝܪܘܬܘ ܓ̣ܪܥܘ . ܡܛܠ ܕܒܐܣܟܝܡܐ ܝܩܝܪܐ ܕܐܒ̣ܝܠܘܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܒܐܬܪܐ . ܘܫܪܟܐ ܡܛܠ ܕܡܒܥܕ̈ ܢ ܗܘܝ̣̈
JnEph:ActsEastSaints . ܙܠ : ܡܛܠ ܢܝܫܐ X X
JnEph:ActsEastSaints ܡܬܥܟܪܝܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܛܠ ܕܣܡ̣ܘ ܐܦܝܗܘܢ̈ ܫܘܝܐܝܬ