simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܡܬܡܠܐ ܐܢܐ : ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܕܟܕ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܟܣܝܐܝܬ ܙܗܝܪ ܆ ܡܛܠ ܕܥܒ̇ܪ ܬܒܪܐX ¹ܕܒܟܣܝܐ
JnEph:ActsEastSaints ܬܒܥܝܢ ܘܘܘ . ܡܛܠ ܕܚܝ̇ܙܝܢܢ ܕܟܠܢܠܘܬ ܡܦܘܠܬܐ̣
JnEph:ActsEastSaints ܕܢܥܘܠ ܠܓܘܪܦܗ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܘX ܛܘܒܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܣܩ ܒܫܠܡܐ . ܡܛܠ ܕܟܠܢ ܒܗܕܐ ܚܕܝܢܢ
JnEph:ActsEastSaints ܐܠܐ X X ܡܛܠ ܕܠܐ ܬܪܡܠ ܕܘܟܬܗ
JnEph:ActsEastSaints ܐܚܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܩܘܡ ܠܘܩܒܠ
JnEph:ActsEastSaints ܘܘܐ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܬܪܥܐ ܚܕ
JnEph:ActsEastSaints ܠܝ ܠܘܪܟܐ . ܡܛܠ ܕܘܢܐ̣ ܒܪܝ ܐܝܬܘܘܝ
JnEph:ActsEastSaints ܒܩܕܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬ̇ܩܛܠܘ ܡܛܠ ܫܡܗ ܇ ܘܪܚܡ̣ܘܘܝ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܆ ܘܠܘ ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܝ . ܠܘܬܝ
JnEph:ActsEastSaints ܠ ܛܦܪܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܥܫܢܢ̈ ܘܘܝ̈ ܛܦܪܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܡܢܐ ܐܘܡܝܬܢܝ ܒܐܠܗܐ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܠܘ ܕܝܠܝ
JnEph:ActsEastSaints ܩܠܝܠ ܠܘܬ ܥܘܗܕܢܐ ܡܛܠ ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܩܠܝܓܘܬܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܬܘܒ ܠܝܡ ܡܛܠ ܒܙܬܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܘܐܢܩܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܘܠܡܚܣܝܢ ܗ̣ܘ ܓܒܪܐ ܡܛܠ ܕܨܒ : ܐ
JnEph:ActsEastSaints ܒܫܘܠܡܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܆ ܡܛܠ ܕܒܙܒܢ ܙܒܢ ܩܕܡܘܗܝ
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܒܘܚܬܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ X ܛܒܘܬ ܪܚܡܘܗܝ̈
JnEph:ActsEastSaints ܙܠܘ̇ ܨܠܘ . ܡܛܠ ܕܢ̣ܦܩ ܣܝܦܐ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܥܕܬܐ ܘܕܝܪܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܕ ܐܪܓܙܘܢ X