simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܗܠܝܢ ܘܟܝܠ ܆ ܟܕ ܐܦ ܡܢ ܫܡ̣ܥܐ ܕܡܠܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܇ ܕܒܓܙܪ ܡܛܠ ܩܠܐ ܕܡ̣ܠܐ ܚܝܐ̈ ܕܐܡ̇ܪ ܇ ܕܬܘ ܥܘܠܘ ܒܪܝܟܘܗܝ̈ ܕܐܒܝ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܦ ܠܐ ܚܣܝܪܝܢ ܒܡܕܡ ܇ ܘܠܝܢ ܕܐܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܡܥ̣ܬܪܝܢ ܡܛܠ ܣܢܝܩܝܢ ܆ ܐܝܟXܢXܐ ܕܐܦ ܠܐ ܗ̣ܘ ܝܗ̇ܘܒܐ ܕܫܘܩܪܝܗܘܢ̈ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܦ ܙܥܘܪ ܘܘ ܠܫܢ ܒܣܪܐ ܆ ܘܠܐ ܣ̇ܦܩܝܢ ܦܘܡܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ ܡܛܠ : ܘ̇ܘ ܕ . ܥܒܕ ܨܒܝܢܐ ܠܕܚܠܘܗܝ̈ ܆ ܠܟܐ ܡܝܢ ܣܟܐ ܡ̇ܟܬܪ . X
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡ̇ܝܬܝܢܢ . ܣܒܐ Xܘܟܝܠ ܘܢܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܡܝܢ ܡܛܠ ܆ ܟܕ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣ̇ . ܓܝ ܆ ܠܘܬ ܥܘܗܕܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܘܕܐ ܠܬܫܥܝܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܗ̇ܘ̣ ܠܐ ܐܬ̇ܩܪܒܢܢ . ܐܝܢܐ ܕܐܦ ܡܛܠ ܪܚܙܬܐ ܕܥܝܢܝܢ̈ ܠܐ ܣܗ̣ܕܬ ܠܟ̇ܬܒ̣ܬ ܐܝܕܝܢ̈ ܢܗ̇ܡܐ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܕܚ̣ܙܐ ܛܢܢ̣ܗ ܘܛ̇ܘܝܒܗ ܘܚܪܝܦܘܬ ܨܒܝܢܗ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܪܗ ܡܛܠ . ܥܒܕܐ ܣ̇ . ܥܪ ܘܘܐ ܐܠܗܐ ܇ ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܘXܐ ܇
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܦ ܗ̣ܘ̣ ܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܘ̇ܠܟ ܗܘܐ . ܘܐܝܟ ܡܛܠ ܐܢܘܢ . ܟܕ ܡܟܝܠ ܕܚܠܬܗ ܘܙܘܥܬܗ ܒܟܠ ܐܬܪ ܢܦ̇ܩܐ ܗ̣ܘܬ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܩܪܝܒ ܗ̇ܘܐ ܠܬܡܢ ܆ ܘܐܝ̇ܬܝܘ ܠܘܬܗ ܢܫܐ̈ . ܬܪܬܝܢ̈ . ܚܕܐ ܡܛܠ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ ܆ ܫܡ : ܥܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܦܪܣܝܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܐ ܢܦܪܘXܥX ܠܥ̇ܒܕ ܒܝܫܬܐ ܐܝܟ ܒܝܫXܬܘX ܣ : ܡ ܒܣܡܐ̈ ܡܛܠ ܥܡܗܘ ܆ ܘܡܦܝܣܝܢ ܘXܘܘX ܠܗ̣ ܕܢܫܒܘܩ ܠܗܝܢ . Xܗ̣ܘX ܕܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܦܪܘܣܝܐ ܐܠ ܗܝܬܐ ܕܩ̇ : ܢܐ ܘܘܐ ܕܠ ܆ ܘܡܢ ܚܡ̣ܬܘ ܐܬܬܙܝܥ ܆ ܡܛܠ ܕܒܟܠ ܕܘܟ . ܘܟܕ ܡ̇ܠܟܐ ܡܢ ܕܚܠܬܘ X ܕܢܪܡ̣ܐ ܐܝܕܐ ܒܛܘܒܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܢ : ܣܝܬ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܐܝܟ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ ܇ ܘܒ : ܥܝܬ ܐܬ . ܐ . ܡܛܠ ܟܠ ܕܦ̇ . ܩܕ . ܟܕ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܆ ܕܘܕܐ ܓܕܫܬܟ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܪܥܝܬܗ ܠܥܠ ܒܫܡܝܐ ܒܝܢܬ ܡܠܐܟܐ̈ ܡܕܝܪܐ ܘܘܬ ܆ ܡܢ ܫܠܝܐ ܡܛܠ ܒܗ̇ ܒܬܪܥܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܦ ܟܕ ܝ̇ܬܒ ܗܘܐ ܘܡܡܠܠ ܥܡ ܒܢܝܢܫܐ̈ :
JnEph:ActsEastSaints ܫܡܥܝ̣ܐ ܕܚܘܒܗ̣ ܠܘܬܘ ܪܘ̇ܛܝܢ ܘܘܘ . ܥܕܡܐ ܕܦܬܘܪܐ̈ ܡܛܠ ܕܡܣܟܝܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܐܟܣܢܝܐ̈ ܕܡܝܢ ܟܠ ܕܘܟ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܐ ܬܘܘܐ ܣܛܣܝܣ ܘܒܝܫܬܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܆ ܒܥܘ ܡܢܗ̣ ܕܢܪܚܩ ܡܢ ܡܛܠ ܢ̇ . ܦܩ ܣܘܪܝܝܐ ܡܢ ܡܕ . ܢܬܐ . ܚ̇ܪܒܐ ܇ ܡܠܟܐ̈ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܘ
JnEph:ActsEastSaints ܥܣܩܘܬܘ̇ ܕܘܕܐ ܫ̇ܢܝܘ . ܘܡܝܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܒܗ̇ ܒܕܘܟܬܐ ܡܛܠ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܪܥ̇ܡܐ ܗܘܬ . ܘXܬܪ ܙܒܢܐ ܬܘܒ ܆ ܠܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܘܕܐ ܡܢ ܣXܝܐܬܐ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܣܕܝܪܐ . ܬ ܢܪܫܘܡ ܡܗܡ̣ܝܢܢ-X ܡܛܠ ܚܕ ܒܠܘܕ ܩܐܪܐ ܦܫܝܩ ܕܬܬܝܕܥ X ܠܘܬX ²ܛܥܘܡܐ̈ ܒܚܝܪܐ̈ . X
JnEph:ActsEastSaints . -ܝܕܝܗ-X ܆ ܠܐ ܕܢ ܘ̇ܝ ܕܩܕܡܝܗ̇ ܕܐܡ̣ܪ̇X ܠܘ̣ ܕܒܐܝܣܚܩ ܡܛܠ ܠ̇ܥܠܬܐ ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܛܘܪܐ̈ . ܘܟܕ ܘܢܐ ¹ܩܒܝ̇ܠ ܦܘܩܕܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܠܗܐ . ܕܘ . ܘ ܢܗܘܐ ܡ̇ܛܝ̣ܒ ܠܡ̇ܫܠܡܘ ܡܕܡ ܕܐܬܦ̣ܩܕ ܠܗ ܆ ܡܛܠ . ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܘܟܢܐ ܘܟܝܠ ܙܕ . ܩ ܝܗ ܠܗ . ܘ ܕܡܫܬܥܒܕ
JnEph:ActsEastSaints ܕܪܓܝܓܘܬ ܛܥܘܡܐ̈ ܕܡܐܟܠܬܐ̈ ܗܘܬܐ ܐܢܝܝܢ̈ ܥܡܝܩܬܐ ܆ X ܡܛܠ ܡܐܟܠܬܐ̈ . ܘܪܚܝܩܘܬ ܡܢX ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܛܥܡܬܐ̈ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܨܢܥܬܐ̈ ܐܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܇ ܘܠܝܝܢ ܕܒܗܝܢ ܚܦܝܛܝܢ ܡܛܠ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢܗ̇ ܘ̇ܠܐ ܠܡ̣ܙܕܗܪܘ ܘܠܡ̣ܛܪ ܚܦܝܛܐܝܬ .