simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܣܒܠܬܐ ܘܡܠܐܟܐ̈ ܕܠܢܛܘܪܬܗ ܢܚܬܝܢ ܗܘܘ ܘܣܠܩܝܢ . ܘܬܢܢ ܡܛܠ . ܐܬܪܐ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ̣ . ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܕܡܟ ܒܗ ܝܥܩܘܒ . ܠܗܠ
Eph:ComGen&Exd ܐܠܗܐ . ܕܫܪܐ ܒܢܘܪܐ ܕܒܣܢܝܐ ܡܬܓܘܙܠܐ . ܫܪܝ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܢܐ ܡܛܠ ܘܡܠܐܟܐ̈ ܕܠܢܛܘܪܬܗ ܢܚܬܝܢ ܗܘܘ ܘܣܠܩܝܢ . ܘܬܢܢ ܝX . 80
Eph:ComGen&Exd ܐܠܗܐ ܕܠܘܐ ܠܗ̣ . ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܢܣܒ ܠܨܦܘܪܐ ܒܢܫܐ̈ . ܡܛܠ ܠܡܘܕܝܘ ܒܗ ܀ [8]ܡܛܠ ܫܘܦܪܗ ܕܝܢ ܕܡܘܫܐ ܘܫܪܪܗ . ܘܝܬܝܪ
Eph:ComGen&Exd ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܣ̇ܒܪ ܗܘܐ ܕܪܓܝܫ ܫܡܥܗ̇ XX ܠܡܠܬܐ . ܠܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܥܠܝܟ ܡܫܠܛ ܗܘܐ̣ . ܘܥܠܝܟ ܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ̣ . ܬܘܗ ܕܝܢ ܡܘܫܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܠܘ ܠܐ ܕܟܐܢܐ ܗܘܐ̣ . ܟܐܬܐ ܗ̣ܘ ܕܩܒܠ ܚܒܪܗ ܡܩܒܠ ܗܘܐ̣ . ܡܛܠ . ܠܘ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܐܬܦܨܝ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܐ ܡܪܝܪܐ ܩܛܪܓܗ ܗܘܐ .
Eph:ComGen&Exd ܟܘܪܢܗ ܕܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܡ̣ܢ ܨܒܝܢܗ̇ ܢܦܩܐ ܗܘܬ . ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܡܛܠ ܦܪܥܘܢ . ܘܕܠܐ ܒܥܕܢܗ̇ ܠܡܣܚܐ ܒܢܗܪܐ ܢܦܩܬ ܗܘܬ . ܘܐܦܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܕܠܐ ܒܥܕܢܗ̇ ܢܦܩܬ . ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܨܒܝܢܗ̇ ܢܦܩܐ X ܗܘܬ . ܡܛܠ . ܘܐܦܢ ܡܛܠ ܟܘܪܢܗ ܕܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܡ̣ܢ ܨܒܝܢܗ̇ ܢܦܩܐ ܗܘܬ .
Eph:ComGen&Exd ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܣܓܝ ܚܫܚܐ ܀ ܪܗܛܬ ܕܝܢ ܘܐܝܬܝܬܗ̇ ܠܐܡܗ ܡܛܠ ܝX ܥܒܪܝܬܐ̈ ܕܫܦ̣ܐ ܠܒܗ̇ ܘܕܟ̣ܐ ܚܠܒܗ̇ . ܘܠܡܠܟܘܬܟܘܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܕܐ ܫܩܠܢ̈ ܗܘܝ . ܒܝܕ ܦܬܓܡܐ ܚܟܝܡܐ ܕܣ̣ܡ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܐܬܚܫܒ ܗܘܝ . ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܣܒܪ ܗܘܝ ܕܟܠܝܠ ܝ ܡܘܕܝܢܘܬܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܣܓܝX X ܠܗ ܦܪܝܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ . ܡܠܐ ܓܝܪ ܢܗܪܐ ܥܘܠܐ̈ ܐܝܟ ܡܛܠ ܒܒܣܪܐ ܕܫܒܪܐ̈ . ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܒܚܝܠ ܗܕܐ ܐܫܟܚ ܗܘ̣ܐ .
Eph:ComGen&Exd ܕܢܚܘܐ ܕܐܬܬ ܠܥܒܕܐ ܝ · ¹ܡܠܬܐ ܕܐܬܩܕܡܬ ܡܛܠ ܐܝܣܪܝܠ ܕܥܠܘ ܥܡ ܝܥܩܘܒ ܠܡܨܪܝܢ ܫܒܥܝܢ ܢܦܫܢ̈ . ܘܗܕܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܚ̣ܙܐ ܕܫܠܡ ܠܗܝܢ ܐܪܒܥܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܕܐܬܓܙܪ ܠܐܒܪܗܡ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܥܒ̣ܕ . ܠܘ ܕܠܐ ܥܠܐ ܥܒܕܗ̇ ܗܘܐ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܣܛܢܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܚܙܝܗܝ ܠܥܡܐ ܕܣܓܝ ܠܗ : ܘܪܦܬܬ ܠܗ̇ ܡܢܗ ܟܘܠܗ̇ ܡܨܪܝܢ̣ . ܡܛܠ . ܢܚܢܩܝܘܗܝ ܠܦܪܘܩܐ ܕܥܒܪܝܐ̣̈ . ܐܠܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܦܪܥܘܢ
Eph:ComGen&Exd ܬܘܚܪܬܗ ܕܡܘܫܐ ܕܒܛܘܪܐ . X ܘܕܦܢ̣ܐ ܘܣܠ̣ܩ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܡܛܠ ܕܐܝܟܢ ܘܐܝܡܟܐ ܢܗܘܐ ܗܘܐ . ܝ· ܘܥܠ ܥܡܐ ܕܥܒܕܘ ܥܓܠܐ .
Eph:ComGen&Exd ܫܡܗ ܕܝܠܗ ܕܒܪܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܬܩܪܝ ܡ̣ܢ ܫܠܝܚܐ ܟܐܦܐ̣ . ܡܛܠ . XX· ⁷ ܘܫܕܘ ܓܐܪܐ̈ ܒܐܚܝܗܘܢ̈ . ܡ̣ܢ ܝܕ ܬܩܝܦܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܠܐܝܕܥܬܗ ܕܐܕܡ ܓܠܝܢ̈ ܗܘܝ . ܘܟܠ ܕܪ ܠܕܒܬܪܗ ܐܝܟ ܕܐܝܠܦ ܡܛܠ ܒܪܐ ܒܪܝܬܐ̈ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ . ܠܐ ܕܝܢ ܟܬ̣ܒ ܐܢܝܢ ܡ̣ܢ ܒܪܫܝܬ .
Eph:ComGen&Exd ܥܘܠܗ ܟܐܢܘܬܗ ܕܝܥܩܘܒ . ܐܬܥܛܝܬ ܕܝܢ ܠܘܛܬܗ ܕܪܘܒܝܠ . ܡܛܠ ܡܝܐ̈ ܠܐ ܬܦܘܫ . ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܒܘܟܪܗ ܕܝܥܩܘܒ . ܠܛܬܗ ܝ
Eph:ComGen&Exd ܟܢܝܫܘܬܗܘܢ̣ . ܗܟܢܐ ܥܒܕܐ ܠܗܘܢ ܒܥܢܢܐ̈ ܚܠܝܐ̈ XX . ܡܛܠ ܘܐܝܟ ܕܫܚܠܦܬ ܐܢܘܢ ܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܡܠܝܚܘܬܐ ܕܠܐ ܢܣܪܘܢ
Eph:ComGen&Exd ܫܩܘܬܐ ܕܐܢܫܐ ܘܕܚܝܘܬܐ̈ ܘܕܥܣܒܐ̈ ܘܕܡܘܥܝܬܐ̈ . ܒܪܡ ܡܛܠ . ܗܟܢܐ ܥܒܕܐ ܠܗܘܢ ܒܥܢܢܐ̈ ܚܠܝܐ̈ XX . ܘܒܣܝܡܐ̈ .
Eph:ComGen&Exd ܕܡ̣ܢ ܨܝܕ ܐܒܝ ܒܡܪܘܬܐ ܕܠܐܚܝ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܝܗ̣ܒ ܗܘ̣ܐ . ܡܛܠ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܫܡ ܐܚܪܢܐ ܗ̣ܘ ܢܣܒܬ ܐܢܝܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ .