simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܕܐܦܢ ܐܬܒܙܥ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܘܪܓܠܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ . ܘܕܦܢܗ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܡ̇ܕ X ܠܐ ܐ̇ܟܠ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ . ܘܕܓܪܡܐ ܠܐ ܢܬܒܪܘܢ ܒܗ .
Eph:ComGen&Exd ܕܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ̣ . ܢܡܘܬܘܢ ܒܘܟܪܝ̈ ܡܨܪܝܢ X X . X ܡܛܠ ܡܪܝܐ ܕܢܫܐܠܘܢ ܐܢܫ ܡ̣ܢ ܚܒܪܗ ܡܐܢܝ̈ ܕܗܒܐ ܘܟܣܦܐ .
Eph:ComGen&Exd ܕܠܐ ܒܦܓܪܐ̈ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܥܒܕ ܫܘܚܢܐ̈ ܡܛܠ ܐܝܬܝ ܡܘܫܐ ܚܫܘܟܐ ܥܠ ܟܘܠܗ̇ ܡܨܪܝܢ . ܬܠܬܐ ܩܕܡ ܡܘܫܐ .
Eph:ComGen&Exd X ܗܕܐ ܠܐ ܩܛܠܬܟ ܒܡܚܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ̣ . ܕܐܚܘܝܟ ܚܝܠܝ ܒܝܕ ܡܛܠ ܥܡܗ . ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܩܝܡܬܟ ܒܚܪܝܢܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܬܘܪܐ̈ ܘܥܪܒܐ̈ ܕܒܚܝܢ ܚܢܢ ܇ ܘܗ̣ܢܘܢ ܝX ܗܠܝܢ ܡܣܬܓܕܘ ܡܛܠ ܒܗ ܒܐܬܪܢ ܕܒܚܘ ܕܠܐ ܕܚܠܐ ܠܐܠܗܟܘܢ . ܘܐܡ̣ܪ ܡܘܫܐ .
Eph:ComGen&Exd ܗܕܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܫܕܪܗ ܠܥܡܐ ܀ [1]ܬܘܒ ܕܪܐ ܡܘܫܐ ܩܛܡܐ ܡܛܠ ܦܘܪܫܢܐ ܒܝܬ ܒܥܝܪܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܠܒܥܝܪܐ ܕܡܨܪܝܐ̈· ܐܦܠܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܦ ܒܗܘܢ ܒܣܝܓܝ̈ ܬܘܪܥܬܗܘܢ̣̈ . ܬܘܪܥܬܗ̇̈ ܕܡܨܪܝܢ ܡܛܠ . ܩܡܘ ܡܚܝܢ ܥܡ ܡܘܫܐ ܠܗ ܠܥܡܗܘܢ . ܠܐ ܕܝܢ ܟܠ̣ܐ ܐܢܘܢ .
Eph:ComGen&Exd ܩܫܝܘܬܗ̇ ܒܬܪ ܟܠܗܝܢ ܚܒܪܬܗ̇̈ . ܕܐܢ ܢܬܟܘܢܘܢ ܡܛܠ ܠܡܬܒܠܥܘ . ܩܕܡ ܐܡܪܗ̇ ܕܢܬܘܒܘܢ ܘܠܐ ܬܗܘܐ . ܘܣܡܗ̇ ܬܘܒ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܡܢܗ̇ ܗܘܘ . ܘܠܘܩܒܠ ܥܡܗܘܢ . ܠܐ ܟܠ̣ܐ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܩܕܡܝܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܟܠܗ̇ ܘܐܥܪܩ ܐܢܘܢ ܒܡܚܘܬܐ ܕܫܘܚܢܐ̣̈ .
Eph:ComGen&Exd ܕܒܛܠܝܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܒܥܝܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܠܡܐܙܠ ܘܠܡܕܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܀ ܡܛܠ ܡ̣ܢ ܫܠܝܛܝ̈ ܦܪܥܘܢ . ܘܠܐ ܚܢ ܐܢܘܢ . ܐܠܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ .
Eph:ComGen&Exd ܓܝܕ ܕܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܗܘܬ ܒܝܘܡܐ ܕܓܙܪ ܐܒܪܗܡ ܠܐܝܣܚܩ . ܡܛܠ ܕܕܡܐ ܐܝܬ ܠܝ . ܠܐ ܬܥܒܕ ܚܫܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܠܘܠܗ̇ ܕܓܙܘܪܬܐ ܀
Eph:ComGen&Exd ܒܪܗ̇ ܕܐܬܓܙܪ ܗܘܐ . ܕܠܐ ܢܥܫܢ ܥܠܘܗܝ ܟܐܒܐ ܒܐܘܪܚܐ . ܡܛܠ . ܒܚܘܛܪܐ ܗܢܐ ܙܘܕ ܘܫܕܪܢܝ ܀ ܐܗܦܟܗ̇ ܕܝܢ ܠܨܦܘܪܐ . ܚܕܐ
Eph:ComGen&Exd ܟܢܫܐ̈ ܕܣܒܝ̈ ܥܡܐ . ܘܡܛܠ ܕܫܡ̣ܥ ܥܠ ܐܬܘܬܐ̈ ³⁰ܕܥܒ̣ܕ ܡܛܠ ܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ . ܫܕܪ ܠܥܡܝ ܘܢܚܓܘܢ ܠܝ ܒܡܕܒܪܐ ܀ ܦܪܥܘܢ ܕܝܢ
Eph:ComGen&Exd X ܕܝܢ ܕܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܬܡܠܠ ܥܡܗ ܒܚܘܪܝܒ ܠܐܢܬܬܗ ܠܐ ܐܬܢܩܦ ܡܛܠ ܒܡܕܝܢ ܒܝܕ ܚܕ ܡ̣ܢ X XXX X ܒܢܘܗܝ̈ ܕܠܐ ܐܬܓܙܪ ܗܘܐ .
Eph:ComGen&Exd ܕܠܘ ܡܠܝܐܝܬ ܐܫܪܬܗ̇ ܗܘܬ ܠܡܠܬܗ . ܟܕ ܕܝܢ ܕܝܢܐ ܗܘܬ ܡܛܠ ܡܛܠ ܠܐܢܬܬܗ ܠܐ ܐܬܢܩܦ ܗܘܐ . ܡܥܩܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܒܪܥܝܢܗ̇ .
Eph:ComGen&Exd ܗܕܐ . ܘܗ̣ܘ ܡܬܥܕܠ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܥܠ ܕܟܠܬܗ ܠܒܪܗ ܡ̣ܢ ܓܙܘܪܬܐ . ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܠܝܐܝܬ ܐܫܪܬܗ̇ ܗܘܬ ܠܡܠܬܗ . ܟܕ ܕܝܢ ܕܝܢܐ ܗܘܬ
Eph:ComGen&Exd ܬܪܬܝܗܝܢ̈ . ܟܕ ܡܣܒܪ ܕܡܛܠ ܓܙܘܪܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܬܓܠܝ ܗܘ̣ܐ ܀ ܡܛܠ ܓܙܘܪܬܐ . ܗܢܘܢ ܒܬܘ ܒܗܢܐ ܪܢܝܐ̣ . XX ܘܗܐ ܡܠܐܟܐ ܐܬܓܠܝ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܩܫܝܘܬ ܠܒܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܗ̣ . ܒܥ̣ܐ ܠܗ ܐܬܘܬܐ̈ ܡܛܠ . ܐܦܝ̈ ܡܨܪܝܢ̈ ܠܡܚܙܐ ܬܘܒ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܀ [1]ܡܘܫܐ ܕܝܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܡܪܝܢ ܠܐ ܐܬܚܙܝ ܠܟ ܡܪܝܐ . ܐܠܗܐ ܕܐܝܕܥ ܕܐܬܘܬܐ̈ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܠܗ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܡܨܝܢ ܡܦܝܣܢ ܠܗܘܢ ܀ ܠܐ ܠܡ ܫܡܥܝܢ ܠܩܠܝ .
Eph:ComGen&Exd ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܕܐܢܐ ܝ ܫܕܪܬܟ ܆ ܐܪܡܐ ܚܘܛܪܟ ܒܐܪܥܐ . ܘܐܪܡܝܗ ܡܛܠ ܠܟ ܡܪܝܐ . ܐܠܗܐ ܕܐܝܕܥ ܕܐܬܘܬܐ̈ ܗ̣ܘ ܒܥ̇ܐ . ܐܡ̣ܪ ܠܗ .