simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܟܢܝܫܘܬܗܘܢ . X ܘܕܢܩܒܠܘܢ ܠܢܗܪܘܬܐ̈ ܕܥܐܠܝܢ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܐܬܟܢܫܘ ܒܬܠܝܬܝܐ ܠܝܡܡܝܗܘܢ̣̈ . ܡܠܚܘ ܕܠܐ ܢܣܪܘܢ
Eph:ComGen&Exd XX ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܡ̣ܢ ܕܘܟ ܠܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ̣ . ܐܠܐ ܡܝܐ̈ ܠܡܥܠܘ ܡܛܠ ܀ ܐܦܢ XX . X ¹ܓܝܪ ܟܠ ܡܐܟܠܝܢ ܠܗ ܘܠܕܥܡܗ ܦܩ̣ܕ ܠܗ ܠܡܥܠܘ .
Eph:ComGen&Exd ܕܡܢ ܡܝܐ̈ ܕܠܒܪ ܡ̣ܢ ܩܒܘܬܐ ܥܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܫܩܘܬܐ ܕܥܠܝܠܝ̈ ܡܛܠ ܡ̣ܢ ܕܘܟ ܠܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ̣ . ܐܠܐ ܡܝܐ̈ ܠܡܥܠܘ ܠܐ ܐܦܣ ܗܘܐ ܠܗ .
Eph:ComGen&Exd ܟܝܬ ܕܫܦܝܪ ܐܬܒܪܝ ܢܘܗܪܐ ܩܕܡܝܐ . ܫܡܫ ܒܕܢܚܗ ܝX . ܬܠܬܐ ܡܛܠ ܒܝܘܡܐ ܫܬܝܬܝܐ . ܕܚ̣ܙܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܕܥܒ̣ܕ ܘܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ .
Eph:ComGen&Exd ܡܘܥܝܬܐ̈ ܗܘ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܬܒܪܝ ܗܘ̣ܐ . ܟܕ ܡܛܠ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܡܛܠܬܗܝܢ ܢܘܗܪܐ ܐܬܒܪܝ ܗܘ̣ܐ . ܐܠܐ ܐܦ
Eph:ComGen&Exd ܕܠܗܕܐ ܗ̣ܘ ܒܪܝܐ ܗܘܬ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܢܫܒܬ ܘܚܘܝܬ X· ܡܛܠ ܗܟܢ ܠܐ ܡܨܝܢ̈ ܡܬܕܪܟܢ̈ ܠܢ . ܪܘܚܐ ܗ̣ܘ ܗܟܝܠ ܢܫܒܐ ܗܘܬ̣ .
Eph:ComGen&Exd ܘܡܚܫܟ ܗܘ̣ܐ . ܢܝܣܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ . ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܒܝܬ ܥܢܢܐ̈ ܠܡܝܐ̈ . ܘܪܕܦܗ ܠܛܠܠܐ ܕܥܢܢܐ̈ ܇ ܕܥܠ ܡܝܐ̈
Eph:ComGen&Exd ܕܠܬܫܡܫܬܐ ܕܠܠܝܐ ܩܕܡܝܐ ܥܒܕܢ ܗܘܝ . ܒܠܠܝܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܡܬܒܥܝܢ̈ ܗܘܝ . ܕܒܗܕܐ ܕܘܟܬܐ ܢܬܒܪܝܢ̈ ܗܘܝ . ܐܠܐ ܐܦ
Eph:ComGen&Exd ܕܣ̇ܦܩ ܗܘ̣ܐ ܕܢܚܐ ܕܫܡܝܐ ܥܠܝܐ̇̈ . ܠܡܡܠܝܘ ܕܘܟܬ ܢܗܝܪܐ ܡܛܠ ܐܬܓܠܓ ܗܘ̣ܝ . ܠܐ ܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܢܗܝܪܐ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ .
Eph:ComGen&Exd ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܡܝܐ X ܘܕܘܚܐ ܐܬܒܪܝܘ . ܘܐܦܠܐ ܢܘܪܐ ܘܢܘܗܪܐ ܡܛܠ . ܗܐ ܗܟܝܠ ܐܬܚܙܝܬ̣ . ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ̣ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܗܘܘ .
Eph:ComGen&Exd ܕܥܡ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܐܚܪܝܢ ܡܕܡ ܠܐ ܐܬܒܪܝ . ܘܐܦ ܟܝܢܐ̈ ܓܝܪ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ . ܗܪܟܐ ·X ܦܫܘ ܠܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܐ̈ .
Eph:ComGen&Exd ܝܘܣܦ . X ܘܥܠ ܫܒܥܝܢ ܢܦܫܢ̈ ܕܢܚ̣ܬ ܥܡܗ ܠܡܨܪܝܢ . ܘܥܠ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܘܢܫܩ Xܢܘܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܕܣܒܪܘܗܝ ܠܝܥܩܘܒ
Eph:ComGen&Exd ܕܓܚ̣ܟ ܗܘܐ ܒܒܪܗ̇ ܕܚܐܪܬܐ ܀ XX ·X ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܆ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܛܠ . ܘܓܙܘܪܬܗ ܘܚܣܝܠܘܬܗ . ܘܥܠ ܡܦܩܗ̇ ܕܐܡܬܐ . ܘܕܒܪܗ̇ .
Eph:ComGen&Exd ܝ ܕܓܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܪܘܝܐ ܒܪܥܝܢ ܕܪܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܝ̈ ܡܛܠ ܠܢ ܀ [2]ܥܠܬ ܡܟܬܒܢܘܬܗ ܕܝܢ ܕܡܘܫܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܟܢܐ .
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ ܝX ܐܢܗ]ܪܗ [ܘ . . ܗܘ]ܐ [ܐܬܡ]ܫ[ܚ ܬܘܒ ܐܦ ܙܝܘܐ . ܡܛܠ . ܕܠܐ ܢܬܦܠܓܘܢ ܥܠ ]ܐܝܠܝܢ [ܕܠܡܟܬܒ ܥܬܝܕ ܗܘܐ .