simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܚܠܦܘܗܝ ܗܘܘ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥ
Eph:ComGen&Exd ܒܚܘܣܢܐ ܕܩܕܫܝܗܝܢ̣̈ ܐܘ ܡܛܠ ܪܚܡܬ ܐܠܗܗܝܢ̣ .
Eph:ComGen&Exd ܘܕܢܐܩܪ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܕܕܡܘܬܐ ܗ̣ܘ ܕܡܫܟܢܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܢܐܙܠܘܢ ܩܕܡܝܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܡܘܫܐ ܠܡ ܕܐܣܩܢ
Eph:ComGen&Exd ܩܕܡܝܟ ܐܙܕܗܪ ܡܢܗ ܡܛܠ ܕܫܡܝ ܥܠܘܗܝ .
Eph:ComGen&Exd ܕܐܠܗܐ . ܕܐܦܢ ܡܛܠ ܟܬܒܐ ܕܐܠܗܐ .
Eph:ComGen&Exd ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܐܬܚܕܬܘ ܡܛܠ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܐܣܬܩܒܠ ܀
Eph:ComGen&Exd ܠܐ ܢܙܒܢܝܗ̇ . ܡܛܠ ܕܕܓܠ ܒܗ̇ ܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܠ̣ܟ ܘܠܥܡܟ . ܡܛܠ ܐܒܗܝܟܘܢ̈ ܕܒܝܬ ܐܒܪܗܡ
Eph:ComGen&Exd ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ̣ . ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܝܢ ܕܐܡ̣ܪ
Eph:ComGen&Exd ܘܕܣܠܘܝ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܓܪ ܠܗܝܢ ܥܡܗܘܢ
Eph:ComGen&Exd . X ܒܣܦܪܐ ܡܛܠ ܕܡܥܛܐ ܥ̇ܛܐ ܐܢܐ
Eph:ComGen&Exd X0ܒܗ ܒܡܢܢܐ̣ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܣܪܚ ܗܘܐ
Eph:ComGen&Exd X ܐܬܝܗܒܬ ܫܒܬܐ ܡܛܠ ܥܒܕܐ̈ . ܘܐܓܝܪܐ̈
Eph:ComGen&Exd ܠܝ . ܕܐܦܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܡܘܬ ]ܡܢ[
Eph:ComGen&Exd ܒܣܦܬܗ ܕܢܗܪܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ
Eph:ComGen&Exd ܢܗܝܪ ܗܘ̣ܐ . ܡܛܠ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܪܐ ܕܠܗܘܢ
Eph:ComGen&Exd ܡܫܟܚ ܗܘ̣ܐ̣ . ܡܛܠ ܬܝܒܘܬܐ ܕܡܨܪܝܐ̣̈ .
Eph:ComGen&Exd XX . ܠܐ ܡܛܠ ܕܬܒܘ . ܐܠܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܬܒܘ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܣܒܪܘ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܟ