simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܢܬܒܪܘܢ ܒܗ . ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܐܬܒܙܥ ܐܝܕܘܗܝ̈
Eph:ComGen&Exd ܕܗܒܐ ܘܟܣܦܐ . ܡܛܠ ܕܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ̣ .
Eph:ComGen&Exd ܩܕܡ ܡܘܫܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܒܦܓܪܐ̈ ܕܥܒܪܝܐ̈
Eph:ComGen&Exd . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܛܠ X ܗܕܐ ܠܐ
Eph:ComGen&Exd ܘܐܡ̣ܪ ܡܘܫܐ . ܡܛܠ ܕܬܘܪܐ̈ ܘܥܪܒܐ̈ ܕܒܚܝܢ
Eph:ComGen&Exd ܠܒܥܝܪܐ ܕܡܨܪܝܐ̈· ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܫܕܪܗ
Eph:ComGen&Exd ܟܠ̣ܐ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܗܘܢ ܒܣܝܓܝ̈
Eph:ComGen&Exd . ܘܣܡܗ̇ ܬܘܒ ܡܛܠ ܩܫܝܘܬܗ̇ ܒܬܪ ܟܠܗܝܢ
Eph:ComGen&Exd ܒܡܚܘܬܐ ܕܫܘܚܢܐ̣̈ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܢܗ̇ ܗܘܘ
Eph:ComGen&Exd ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܒܛܠܝܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܒܥܝܢ̈
Eph:ComGen&Exd ܕܚܠܘܠܗ̇ ܕܓܙܘܪܬܐ ܀ ܡܛܠ ܓܝܕ ܕܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ
Eph:ComGen&Exd ܠܨܦܘܪܐ . ܚܕܐ ܡܛܠ ܒܪܗ̇ ܕܐܬܓܙܪ ܗܘܐ
Eph:ComGen&Exd ܀ ܦܪܥܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܟܢܫܐ̈ ܕܣܒܝ̈ ܥܡܐ
Eph:ComGen&Exd ܐܬܓܙܪ ܗܘܐ . ܡܛܠ X ܕܝܢ ܕܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܒܪܥܝܢܗ̇ . ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܠܝܐܝܬ ܐܫܪܬܗ̇
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܝܢܐ ܗܘܬ ܡܛܠ ܗܕܐ . ܘܗ̣ܘ
Eph:ComGen&Exd ܘܗܐ ܡܠܐܟܐ ܐܬܓܠܝ ܡܛܠ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ . ܟܕ
Eph:ComGen&Exd ܀ [1]ܡܘܫܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܩܫܝܘܬ
Eph:ComGen&Exd ܫܡܥܝܢ ܠܩܠܝ . ܡܛܠ ܕܐܡܪܝܢ ܠܐ ܐܬܚܙܝ
Eph:ComGen&Exd ܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܕܐܢܐ ܝ