simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܨܢܥܬܐ ܡܪܝܪܬܐ ܕܐܫܟܚ ܐܡܝܬܗ ܗܘ̣ܐ . ܐܣܬܒܪܬ ܠܗ̇ ܬܡܕ̇ . ܡܛܠ . ܙܪܥܐ ܕܢܩܝܡ ܠܐܚܘܗܝ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܗܘܐ ܀ ܟܕ ܬܘܒ X ܠܬܪܝܢܐ
Eph:ComGen&Exd ³⁰ ܒܓܘ ܦܪܕܝܣܐ ܗܟܝܠ ܠܐ ܒܪܟܗ ܗܘ̣ܐ . ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܘܟܠ ܡܛܠ ܣ̇ܠܩ ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܠܡܫܩܝܘ ܟܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ .
Eph:ComGen&Exd ܕܡܥܛܐ ܥ̇ܛܐ ܐܢܐ ܕܘܟܪܢܗ ܕܥܡܠܝܩ . ܟܬܘܒ ܠܡ ܕܢܫܡܥܘܢܗ ܡܛܠ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ . ܟܬܘܒ ܗܢܐ ܕܘܟܪܢܐ ܝXX . X ܒܣܦܪܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܡܢܬܐ ܐܝܟ ܕܠܐܚܘܗܝ̈ ܠܐ ܐܬܝܗܒܬ ܠܗ . ܘܫܡܥܘܢ ܒܥܠܬ ܡܛܠ ܒܓܘ ܫܒܛܐ̈ ܒܕܪ . ܙܪܩܗ ܓܝܪ ܝܝ ܠܠܘܝ ܕܒܟܠ ܫܒܛܝܢ̈ ܢܐܪܬ .
Eph:ComGen&Exd ܕܠܝܛܐ ܗܘܬ ܐܪܥܐ ܕܠܐ ܬܬܠ ܠܗܘܢ ܚܝܠܗ̇ . ܥܠܠܬܐ̈ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܐܬܝܠܕܘ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܕܒܝܬ ܫܝܬ ܚܝܠܬܢܐ ܀ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢ ܓܝܪ
Eph:ComGen&Exd ܕܠܥܡܐ ܪܒܐ ܐܥܒܕܝܘܗܝ . ܘܦܬ̣ܚ ܐܠܗܐ ܥܝܢܝܗ̇̈ ܘܚܙܬ ܒܪܐ ܡܛܠ . ܗܐ ܫܡ̣ܥ ܐܠܗܐ ܒܩܠܗ ܕܛܠܝܐ . ܚܡܣܢܝ ܝ ܕܝܢ ܐܝܕܝܟܝ̈ ܒܗ .
Eph:ComGen&Exd ܬܝܒܘܬܐ ܕܡܨܪܝܐ̣̈ . ܠܠܝܐ ܟܠܗ ܠܐܝܬ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܫܘܒܐ . ܡܛܠ ܝܡܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܒܪܦܦ ܥܝܢܐ ܕܢܬܦܠܓ ܡܫܟܚ ܗܘ̣ܐ̣ .
Eph:ComGen&Exd ܕܒܪ ܝܘܡܗ ܒܓܢܬܐ ܐܫܪܝܗ ܗܘ̣ܐ . ܘܫܘܒܚܐ ܐܥܛܦܗ ܗܘ̣ܐ . ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܦܪܕܝܣܐ ܟܢ ܡܬܓܡܪܐ ܗܘܬ̣ . ܐܠܐ ܛܒܬܗ ܕܥܒܕܐ ܗܘܬ .
Eph:ComGen&Exd ܕܕܚܠܬ̣ . ܐܠܐ ܕܢܘܕܥܝX ܕܠܐ ܐܦܝܣܗ ܡܦܩ X ܒܪܘܚܐ ܕܓܠܐ̣ . ܡܛܠ ܫܪܝܪܬܐ ܕܐܬܝܗܒܬ ܠܗ̇ ܡܚܨܦܐ ܗܘܬ . ܐܦܢ ܕܝܢ ܗ̣ܝ ܟܦܪܬ
Eph:ComGen&Exd ܬܪܝܢ̈ ܒܢܘܗܝ̈ ܐܚܪܝܐ̈ . ܠܐ ܕܝܢ ܥܡܗ̇ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܕܐܢܬܬܐ ܡܛܠ ܘܕܐܦܩ̣ܗ̇ ܡܛܠ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܘܗܝ̈ ܩܕܡܝܐ̣̈ . ܦܢ̣ܐ ܘܐܥܠܗ̇
Eph:ComGen&Exd ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܦܣܣ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܢܐܙܠ ܀ ܐܠܗܐ ܕܚ̣ܙܐ ܡܛܠ ܡܛܠܬܟ . ܐܠܐ ܦܪܘܫܐܓܪܟ ܥܠܝ ܘܐܬܠ . ܐܬܛܦܝܣ ܕܝܢ ܝܥܩܘܒ
Eph:ComGen&Exd ܕܡܢ ܡܝܐ̈ ܕܠܒܪ ܡ̣ܢ ܩܒܘܬܐ ܥܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܫܩܘܬܐ ܕܥܠܝܠܝ̈ ܡܛܠ ܡ̣ܢ ܕܘܟ ܠܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ̣ . ܐܠܐ ܡܝܐ̈ ܠܡܥܠܘ ܠܐ ܐܦܣ ܗܘܐ ܠܗ .
Eph:ComGen&Exd ܪܚܡܬܗ̇ ܕܬܡܪ ܢܣܒܗ̇ ܗܘܐ̣ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܣܢܐܬܗ ܕܠܘܬܗ ܡܛܠ ܕܪܫܝܥ ܗܘܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܡܝܬܗ ܀ ܐܚܘܗܝ ܬܘܒ ܕܗܢܐ̣ . ܐܦܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܕܡܘܬܐ ܗ̣ܘ ܕܡܫܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܀ [2]ܘܕܐܡܪ ܕܐܬܘܥܕ ܡܛܠ ܝ ܬܦܢܟܐ ܡܫܠܡܢܐ ܡܩܘܝܐ ܠܥܠܡ . ܘܕܢܐܩܪ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ .
Eph:ComGen&Exd ܕܕܚܠܘ . ܕܕܠܡܐ ܒܬܪ ܕܡܘܕܥ ܠܗܘܢ ܣܟܠܘܬܗܘܢ̈ ܩ̇ܛܠ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܝܘܣܦ ܐܚܘܟܘܢ ܀ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܬܠܘܢ ܠܗ ܦܬܓܡܐ
Eph:ComGen&Exd ܓܝܪ ܕܒܪܘܡܐ ܪܒܐ ܣܝ̣ܡ ܦܪܕܝܣܐ . ܐܬܒܠܥܘ ܚܕܪܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܕܪܕܝܢ ܡܢܗܝܢ̣ . ܐܠܐ ܠܘ ܗܢܘ ܪܫܐ ܕܡܒܘܥܐ .
Eph:ComGen&Exd ܕܡ̣ܢ ܨܝܕ ܐܒܝ ܒܡܪܘܬܐ ܕܠܐܚܝ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܝܗ̣ܒ ܗܘ̣ܐ . ܡܛܠ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܫܡ ܐܚܪܢܐ ܗ̣ܘ ܢܣܒܬ ܐܢܝܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ .
Eph:ComGen&Exd ܕܠܐ ܢܫܠܐ ܡ̣ܢ ܝXX . ¹ܒܥܘܬܐ . ܘܬܬܟܪܙ ܒܥܠܡܐ ܕܡܢܗ̇ ܡܛܠ ܣܪܐ̣ . ܕܕܠܡܐ ܠܐ ܬܫܠܐ ܡ̣ܢ ܒܟܝܐ . ܓܠܘ ܕܝܢ ܩܕܡ ܐܒܪܗܡ̣ .
Eph:ComGen&Exd ܕܟܠ ܕܒܨܥܪ ܠܝܘܪܬܢܗܝܢ ܐܫܬܒܩ ܗܘܐ̣ . ܐܠܐ ܓܒܪܐ ܒܨܥܪ ܡܛܠ . ܘܡ̣ܢ ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܩܕܡܝܐ ܀ ܝ ܐܦܢ ܕܝܢ ܚܡܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܝܢ .
Eph:ComGen&Exd ܕܡܚܒ ܗܘܐ ܠܗ̇ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܐܢܬ ܠܝ ܥܠ ܕܣܢܝܬܢܝ . ܡܛܠ ܕܡ̇ܛܐ ܐܝܬܝܬ ܠܗ ܕܐܒܪܗܡ ܢܣܒܗ̇ ܠܗܓܪ . ܘܥܒ̣ܕ ܨܒܝܢ ܣܪܐ