simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܕܒܛܠܝܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܒܥܝܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܠܡܐܙܠ ܘܠܡܕܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܀ ܡܛܠ ܡ̣ܢ ܫܠܝܛܝ̈ ܦܪܥܘܢ . ܘܠܐ ܚܢ ܐܢܘܢ . ܐܠܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ .
Eph:ComGen&Exd ܓܝܕ ܕܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܗܘܬ ܒܝܘܡܐ ܕܓܙܪ ܐܒܪܗܡ ܠܐܝܣܚܩ . ܡܛܠ ܕܕܡܐ ܐܝܬ ܠܝ . ܠܐ ܬܥܒܕ ܚܫܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܠܘܠܗ̇ ܕܓܙܘܪܬܐ ܀
Eph:ComGen&Exd ܟܢܫܐ̈ ܕܣܒܝ̈ ܥܡܐ . ܘܡܛܠ ܕܫܡ̣ܥ ܥܠ ܐܬܘܬܐ̈ ³⁰ܕܥܒ̣ܕ ܡܛܠ ܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ . ܫܕܪ ܠܥܡܝ ܘܢܚܓܘܢ ܠܝ ܒܡܕܒܪܐ ܀ ܦܪܥܘܢ ܕܝܢ
Eph:ComGen&Exd X ܕܝܢ ܕܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܬܡܠܠ ܥܡܗ ܒܚܘܪܝܒ ܠܐܢܬܬܗ ܠܐ ܐܬܢܩܦ ܡܛܠ ܒܡܕܝܢ ܒܝܕ ܚܕ ܡ̣ܢ X XXX X ܒܢܘܗܝ̈ ܕܠܐ ܐܬܓܙܪ ܗܘܐ .
Eph:ComGen&Exd ܕܠܘ ܡܠܝܐܝܬ ܐܫܪܬܗ̇ ܗܘܬ ܠܡܠܬܗ . ܟܕ ܕܝܢ ܕܝܢܐ ܗܘܬ ܡܛܠ ܡܛܠ ܠܐܢܬܬܗ ܠܐ ܐܬܢܩܦ ܗܘܐ . ܡܥܩܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܒܪܥܝܢܗ̇ .
Eph:ComGen&Exd ܗܕܐ . ܘܗ̣ܘ ܡܬܥܕܠ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܥܠ ܕܟܠܬܗ ܠܒܪܗ ܡ̣ܢ ܓܙܘܪܬܐ . ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܠܝܐܝܬ ܐܫܪܬܗ̇ ܗܘܬ ܠܡܠܬܗ . ܟܕ ܕܝܢ ܕܝܢܐ ܗܘܬ
Eph:ComGen&Exd ܬܪܬܝܗܝܢ̈ . ܟܕ ܡܣܒܪ ܕܡܛܠ ܓܙܘܪܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܬܓܠܝ ܗܘ̣ܐ ܀ ܡܛܠ ܓܙܘܪܬܐ . ܗܢܘܢ ܒܬܘ ܒܗܢܐ ܪܢܝܐ̣ . XX ܘܗܐ ܡܠܐܟܐ ܐܬܓܠܝ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܡܪܝܢ ܠܐ ܐܬܚܙܝ ܠܟ ܡܪܝܐ . ܐܠܗܐ ܕܐܝܕܥ ܕܐܬܘܬܐ̈ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܠܗ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܡܨܝܢ ܡܦܝܣܢ ܠܗܘܢ ܀ ܠܐ ܠܡ ܫܡܥܝܢ ܠܩܠܝ .
Eph:ComGen&Exd ܣܒܠܬܐ ܘܡܠܐܟܐ̈ ܕܠܢܛܘܪܬܗ ܢܚܬܝܢ ܗܘܘ ܘܣܠܩܝܢ . ܘܬܢܢ ܡܛܠ . ܐܬܪܐ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ̣ . ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܕܡܟ ܒܗ ܝܥܩܘܒ . ܠܗܠ
Eph:ComGen&Exd ܐܠܗܐ ܕܠܘܐ ܠܗ̣ . ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܢܣܒ ܠܨܦܘܪܐ ܒܢܫܐ̈ . ܡܛܠ ܠܡܘܕܝܘ ܒܗ ܀ [8]ܡܛܠ ܫܘܦܪܗ ܕܝܢ ܕܡܘܫܐ ܘܫܪܪܗ . ܘܝܬܝܪ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܠܘ ܠܐ ܕܟܐܢܐ ܗܘܐ̣ . ܟܐܬܐ ܗ̣ܘ ܕܩܒܠ ܚܒܪܗ ܡܩܒܠ ܗܘܐ̣ . ܡܛܠ . ܠܘ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܐܬܦܨܝ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܐ ܡܪܝܪܐ ܩܛܪܓܗ ܗܘܐ .
Eph:ComGen&Exd ܟܘܪܢܗ ܕܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܡ̣ܢ ܨܒܝܢܗ̇ ܢܦܩܐ ܗܘܬ . ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܡܛܠ ܦܪܥܘܢ . ܘܕܠܐ ܒܥܕܢܗ̇ ܠܡܣܚܐ ܒܢܗܪܐ ܢܦܩܬ ܗܘܬ . ܘܐܦܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܕܐ ܫܩܠܢ̈ ܗܘܝ . ܒܝܕ ܦܬܓܡܐ ܚܟܝܡܐ ܕܣ̣ܡ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܐܬܚܫܒ ܗܘܝ . ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܣܒܪ ܗܘܝ ܕܟܠܝܠ ܝ ܡܘܕܝܢܘܬܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܢܚܘܐ ܕܐܬܬ ܠܥܒܕܐ ܝ · ¹ܡܠܬܐ ܕܐܬܩܕܡܬ ܡܛܠ ܐܝܣܪܝܠ ܕܥܠܘ ܥܡ ܝܥܩܘܒ ܠܡܨܪܝܢ ܫܒܥܝܢ ܢܦܫܢ̈ . ܘܗܕܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܚ̣ܙܐ ܕܫܠܡ ܠܗܝܢ ܐܪܒܥܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܕܐܬܓܙܪ ܠܐܒܪܗܡ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܥܒ̣ܕ . ܠܘ ܕܠܐ ܥܠܐ ܥܒܕܗ̇ ܗܘܐ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܣܛܢܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܚܙܝܗܝ ܠܥܡܐ ܕܣܓܝ ܠܗ : ܘܪܦܬܬ ܠܗ̇ ܡܢܗ ܟܘܠܗ̇ ܡܨܪܝܢ̣ . ܡܛܠ . ܢܚܢܩܝܘܗܝ ܠܦܪܘܩܐ ܕܥܒܪܝܐ̣̈ . ܐܠܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܦܪܥܘܢ
Eph:ComGen&Exd ܬܘܚܪܬܗ ܕܡܘܫܐ ܕܒܛܘܪܐ . X ܘܕܦܢ̣ܐ ܘܣܠ̣ܩ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܡܛܠ ܕܐܝܟܢ ܘܐܝܡܟܐ ܢܗܘܐ ܗܘܐ . ܝ· ܘܥܠ ܥܡܐ ܕܥܒܕܘ ܥܓܠܐ .
Eph:ComGen&Exd ܕܠܐܝܕܥܬܗ ܕܐܕܡ ܓܠܝܢ̈ ܗܘܝ . ܘܟܠ ܕܪ ܠܕܒܬܪܗ ܐܝܟ ܕܐܝܠܦ ܡܛܠ ܒܪܐ ܒܪܝܬܐ̈ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ . ܠܐ ܕܝܢ ܟܬ̣ܒ ܐܢܝܢ ܡ̣ܢ ܒܪܫܝܬ .
Eph:ComGen&Exd ܥܘܠܗ ܟܐܢܘܬܗ ܕܝܥܩܘܒ . ܐܬܥܛܝܬ ܕܝܢ ܠܘܛܬܗ ܕܪܘܒܝܠ . ܡܛܠ ܡܝܐ̈ ܠܐ ܬܦܘܫ . ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܒܘܟܪܗ ܕܝܥܩܘܒ . ܠܛܬܗ ܝ
Eph:ComGen&Exd ܟܢܝܫܘܬܗܘܢ̣ . ܗܟܢܐ ܥܒܕܐ ܠܗܘܢ ܒܥܢܢܐ̈ ܚܠܝܐ̈ XX . ܡܛܠ ܘܐܝܟ ܕܫܚܠܦܬ ܐܢܘܢ ܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܡܠܝܚܘܬܐ ܕܠܐ ܢܣܪܘܢ