simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܒܚܘܣܢܐ ܕܩܕܫܝܗܝܢ̣̈ ܐܘ ܡܛܠ ܪܚܡܬ ܐܠܗܗܝܢ̣ .
Eph:ComGen&Exd ܕܐܠܗܐ . ܕܐܦܢ ܡܛܠ ܟܬܒܐ ܕܐܠܗܐ .
Eph:ComGen&Exd ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܐܬܚܕܬܘ ܡܛܠ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܐܣܬܩܒܠ ܀
Eph:ComGen&Exd ܠ̣ܟ ܘܠܥܡܟ . ܡܛܠ ܐܒܗܝܟܘܢ̈ ܕܒܝܬ ܐܒܪܗܡ
Eph:ComGen&Exd ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ̣ . ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܝܢ ܕܐܡ̣ܪ
Eph:ComGen&Exd ܘܕܣܠܘܝ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܓܪ ܠܗܝܢ ܥܡܗܘܢ
Eph:ComGen&Exd . X ܒܣܦܪܐ ܡܛܠ ܕܡܥܛܐ ܥ̇ܛܐ ܐܢܐ
Eph:ComGen&Exd X0ܒܗ ܒܡܢܢܐ̣ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܣܪܚ ܗܘܐ
Eph:ComGen&Exd X ܐܬܝܗܒܬ ܫܒܬܐ ܡܛܠ ܥܒܕܐ̈ . ܘܐܓܝܪܐ̈
Eph:ComGen&Exd ܢܗܝܪ ܗܘ̣ܐ . ܡܛܠ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܪܐ ܕܠܗܘܢ
Eph:ComGen&Exd ܡܫܟܚ ܗܘ̣ܐ̣ . ܡܛܠ ܬܝܒܘܬܐ ܕܡܨܪܝܐ̣̈ .
Eph:ComGen&Exd XX . ܠܐ ܡܛܠ ܕܬܒܘ . ܐܠܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܬܒܘ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܣܒܪܘ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܟ
Eph:ComGen&Exd ܢܬܒܪܘܢ ܒܗ . ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܐܬܒܙܥ ܐܝܕܘܗܝ̈
Eph:ComGen&Exd ܕܗܒܐ ܘܟܣܦܐ . ܡܛܠ ܕܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ̣ .
Eph:ComGen&Exd ܩܕܡ ܡܘܫܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܒܦܓܪܐ̈ ܕܥܒܪܝܐ̈
Eph:ComGen&Exd ܘܐܡ̣ܪ ܡܘܫܐ . ܡܛܠ ܕܬܘܪܐ̈ ܘܥܪܒܐ̈ ܕܒܚܝܢ
Eph:ComGen&Exd ܠܒܥܝܪܐ ܕܡܨܪܝܐ̈· ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܫܕܪܗ
Eph:ComGen&Exd ܟܠ̣ܐ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܗܘܢ ܒܣܝܓܝ̈
Eph:ComGen&Exd . ܘܣܡܗ̇ ܬܘܒ ܡܛܠ ܩܫܝܘܬܗ̇ ܒܬܪ ܟܠܗܝܢ