simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܐ̣̈ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܩ̣ܕܡ ¹²
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܐ ܢܨܒ̇ܐ ܠܒܐ ܡܛܠ ܚܛܝܬܐ ܕܠܘܝܐ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܣܦܩܐܝܬ ܒܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܡܛܠ ܚܛܝܬܐ ܕܠܘܝܐ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܐ ܢܨܒܐ ܠܒܐ ܡܛܠ X ܚܛܝܬܐ ܕܠܘܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs XX ܕܠܐ ܦܘܪܫ̣ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܩ̇ܕܡܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܒܝܚܐ̈ ܕܒܫܠܝܐ ܡܬܦܠܚܝܢ ܡܛܠ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܕ ܐܡܪܝܢ : ܡܛܠ ܕܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܡܦܣ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܠܘ ܐܝܟܥܨܬܗܘܢ ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܦܣܘܩܐ X18
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܦܫܝܛܐ̈ ܕܥܡܪܝܢ ܒܫܠܝܐ ܡܛܠ ܪܚܡܬ ܡܪܢ̣ ܐܦܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܠܘ ܐܝܟ ܥܨܬܗ̣ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥ̇ܢܐ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܥܨܬܐ ¹³ܕܟܘܢܫ ܗܘܢܐ̣ ܡܛܠ ܒܪܝܪܘܬ ܠܒܗ ܘܦܫܝܛܘܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܐ ܩ̇ܢܐ ܢܝܚܘܬܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ¹ܒܥ̣ܐ X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܝܬ ܠܗ ܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܐ̣ܠ ܘܢܦܫܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܬܘܟܠܢܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ̣ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ̣ܕܥ ܘܒܩ̣ܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܝܬ ܠܗ ܙܦܠܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܩܢ̣ܐ ܙܦܠܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܚܘܒܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܡܛܠ ܕܥܠ̣ܒ ܒܗܘܢ ܚܫܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܣܓܝ ܡܩܪܒ ܥܡܗܘܢ ܡܛܠ ܪܦܝܘܬܗܘܢ ܘܕܚܠܬܗܘܢ ܇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܐܕܐ̈ ܡܪܝܪܐ̈ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܡܛܠ ܚܘܒܐ ܕܐܚܐ̈ ܡܣܬܪܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܛܪ ܡܛܠ ܚܛܝܬܐ ܕܥܡܪܐ ܒܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܬܟ̇ܣ ܇ ܠܘ ܡܛܠ ܕܡ̇ܨܐ ܕܕܟܝܐܝܬ ܘܕܠܐ