simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܣܓܝ ܡܡܚܠܐ ܠܗ ܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܣܘܟܬܗ̈ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܟܝܢܐ ܒܟ̇ܐ̣ ܟܕ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܐ² ܝܬܝܪܬܐ ܕܐܝܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܢܩܝܦܐ ܠܗܝܢ ܪܡܘܬܐ ܡܛܠ ܪܒܘܬܗܝܢ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܫܒܟ ܡܢ ܕܢܫܓܫܟ̣ ܡܛܠ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬ ⁸ܡܫܬܚܠܦܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܦܣܘܩ ܥܠ ܡܕܡ̣ ܡܛܠ ܒܪܢܫܐ ¹0ܐܢܬ ܘܬܚܝܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܥܝܢܝ̈ ܡܕܥܐ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܕܟܐ ܠܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܠܦܝܗܘܢ ܇ O⬩ ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܠܪܫܢܐ̈ ܘܠܡܕܒܪܢܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܒܥܐ ܡܢ ܐܚܝܟ̣̈ ܡܛܠ ܕܒܥܘܬܐ ܘܦܝܣܐ ܕܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܩܬܘܠܝܩܝܘܬܐ ܐܠܨܬ ܨܒܘܬܐ ܡܛܠ ܥܘܘܟܐ ܕܚܣܡܐ̈ ܕܢܬܚܫܚ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܒ̣ܕܐ ܫܝܛܐ ܇ ܡܛܠ ܕܟܠܗܝܢ ܕܣ̇ܥܪ ܗܘܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܦܠܐ ܒܚܘܫܒܐ̣̈ ܐܠܐ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܬܫܒܘܩ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܠܗܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܡܬܩܢܐ̣ ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܡܘܠܝܗ ܕܢܡܘܣܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܦܢ ܟܪܝܗܐܝܬ ܘܚܫܘܫܐܝܬ ܡܛܠ ܡܫܘܚܬܐ ܕܫܪܘܝܘܬܟ ܘܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܙܕܩܐ ܠܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܦܪܘܫܘܬܐ |ܢܘܗܪܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܥܠ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܥܘܗܕܢܐ ܐܡܝܢܐ ܕܩܕܡܝܬܗ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܥܠ ܠܘܬ ܐܠܗܐ̣ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܒ̇ܥܐ ܐܠܗܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܕ ܚܐ̇ܫ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܥܘܗܕܢܐ ܕܩܕܡܝܬܗ̣̈ ܚ̇ܕܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܩܕܡܝܬܗ̣̈ ܚ̇ܕܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܝܢ ܐܫܬܘܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܚܫܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܩܦܣܝܢ ¹ܢܦܫܗܘܢ ܒܨܢܝܥܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܒ̇ܕ ܠܗ̇ ܒܝܫܐ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ : ܐܘ