simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ¹⁸ܡܛܝܬܘܢ ܠܒܝܬ ܡܫܪܝܐ |ܡܫܪܝܐ ¹⁹ܘܠܝܪܘܬܐ ܡܛܠ ܗܘܝܬܘܢ Xܝܗܪܟܐ ܐܢܫ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̣̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܟ ܐܡܪܐ̈ ܒܝܢܝ̈ ܕܐܒܐ̈ ܗܟܢܐ ܡܬܗܦܟܝܢ ¹0ܒܝܢܬ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܫܩܠܘܢ ܡܕܡ ܠܐܘܪܚܐ ܘܒܕܚܠܬܐ ܐܡܝܢܬܐ ܢܗܘܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܟ ܡܠܬ ܐܒ̇ܐ ܡܩܪܝܣ ܘܡܪܝ ܐܘܓܪܝܣ ܠܘ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܬܕܟܐ ܡܛܠ ܕܨܠܘܬܐ̣ ܗܢܐ ܕܗܟܢ ܥܡ̇ܠ ܐܝܟ ܕܢܕܟܐ ܠܒܗ ܡܢ ܚܛܝܬܐ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡ ܕܚܕܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܢܣܒܢܢ ܡܢ ܥܡܕܐ ܟܕ ܐܫܬܒܩܘ ܠܢ ܡܛܠ ܛܒܥܐ ܕܝܢ ܕܥܡܕܐ ܠܨܠܡܐ ܘܨܘܪܬܐ . ܦܘܫܩܗ ܕܛܡܥܐ ܗܢܐ ܗܘ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡ ܕܐܘܒܕܢܢ ܛܒܥܐ ܘܨܘܪܬܐ ܘܕܡܘܬܐ ܕܒܡܪܢ ܢܣܒܢܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܢܝܐܝܠ ¹0ܒ̇ܥܐ ܕܢܘܕܥ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܒܛܒܥܗ ܕܥܡܕܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܛܗܝܢ̣̈ ܝܗ̣ܒ ܠܢ ܡܪܢ ܬܝܒܘܬܐ ܒܛܝܒܘܬܗ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ ܡܛܠ ܕܐܘܒܕܢܢ ܛܒܥܐ ܘܨܘܪܬܐ ܘܕܡܘܬܐ ܕܒܡܪܢ ܢܣܒܢܢ XXܒܥܡܕܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܛܝܬܐ̣ ܬܘܒ ܢܗܦܘܟ ܢܥܡܪ ܒܟܘܢ ܒܬܝܒܘܬܐ ܕܢܩܢܝܟܘܢXܢ ܡܛܠ ܗܢܘ ܥܕܡܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܒܠܬܘܢ ܘܒܥܡܕܐ ¹⁴ܘܫܢܝ ܡܢܟܘܢ