simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܕܐܦ XX X ܗܫܐ ܥܫ̣ܢ ܠܗ ܩܛܝܪܐ ܕܦܝܣܗ ܕܚܘܒܟܘܢ ܆ ܡܛܠ ܠܗ ܚܘܒܢܐܝܬ ܕܩܕܡ̇ܬ X ܣܡ̇ܬ ܠܗ |ܒܟܬܒܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܫܝܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܕܓܡܝܪܝܢ ddX X ·XXܝX ܝܥ XX ܡܛܠ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܒܗ̇ ¹⁴ܡܚܘܐ ܐܢܐ ܥܠ ܚܘܪܐ XX Xܝܩ ddܥܡܠܐ ܐܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܘ ܕܘܒܪܗܣܝܡܐ ܠܝ ܗܫܐ ܠܡܟܬܒܘ̣ ܕܘܒܪܗ ܣܝܡܐ ܠ[ . . . . ] ܡܛܠ ¹⁵ܕܥܒܪܢܐ ܕܥܒܪ ܠܗ ܢ ¹⁸ܒܪܝܬܐ ¹⁷ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܥܠ ܠܗܝܢ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܚܘܒܐ ¹ܕܐܠܗܐ̣ ܘܥܠ ܩܪܒܐ̈ ܕܗܘܝܢ ²ܡܢ ܕܝܘܐ̈ ܡܛܠ ܚܘܒܐ ܡܛܠ ܕܐܚܐ̈ ܇ ܘܥܠ ܩܪܒܐ̈ ܕܗܘܝܢ ܡܢ ܫܐܕܐ̈ ܥܡ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܒܫܠܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܒܐ ܕܩܪܝܒܐ̣ ܘܥܠ ܐܓܘܢܐ̈ ܕܗܘܝܢ ܡܢ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܥܡ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܚܘܒܐ ¹ܕܐܠܗܐ̣ ܘܥܠ ܩܪܒܐ̈ ܕܗܘܝܢ ²ܡܢ ܕܝܘܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܡܠܝܗܘܢXẌ ܚܠܝܨܐܘܐܓܘܢܝܗܘܢ̈̈ ܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܡܛܠ ܙܟܘܬܐ ܪܗܒܘܢܝܐ ܘܐܪܙܢܝܐ ܕܒܗ ܡܬܟܠܠܝܢ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܗܪܟܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܝܘܬܪܢܐ ܕܝܚܝܕܝܐ̈ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܩܦ ܠܗ ܫܪܒܐ ܐܚܪܢܐ ܡܛܠ ܡܢܗ ܒܡܠܬܐ ܚܝܬܐ ܕܡܢ ܦܘܡܗ̣ ܠܗܝܢ ܐܬܪܥܝ ܕܢܣܝܡ ܟܟܬܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܩܦ ܠܗ ܫܪܒܐ ܐܚܪܢܐ ܘܠܦܗ ܒܫܘܠܡܗ ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܪܫܗ ܡܛܠ ܐܬܪܥܝ ܕܢܣܝܡ ܟܟܬܒܐ ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ ܕܝܚܝܕܝܐ̈ . ܒܪܡ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܣܝ̣ܡ ¹ ܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܒܝܢܬ ܐܓܪܬܗ̈ ܆ ܐܬܟܣܝܘ ܣܘܟܠܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܚܝܠܐ ܕܡܢܗ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ̣ ܘܬܘܒ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܚܪܬܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܕܢܗܝܡܢ ܐܢܫ ܒܐܠܗܐ X ¹ܘܐܚܪܬܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܘܠܫܪܪܐ ܕܩ̇ܢܐ ܐܢܫ ܒܢܦܫܗ ܥܠ ܡܘܠܟܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . Xܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ X ܕܠܝܚܝܕܝܐ̈ ܕܒܩܢܘܒܝܢ ܡܪܬܐ̣ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܛܠ ܆ ܐܠܨܐܝܬ ܣܐ̇ܡ ܗܘ̇ܐ ܠܗ̇ ܡܢ ܩܕܡ ܦܘܠܚܢܐ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ܇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܣܒܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܩܕܝܫܐ̣̈ ܢܛܪܘܢ ܪܓܫܝܗܘܢ̈ ܟܡܐ ܕܡܨܝܢ̣ ܡܛܠ ܚܙܬܐ ܘܫܡܥܐ ܘܡܡܠܠܐ ܕܟܠܗ̣̇ ²ܕܐܦ ܟܕ ܢܦܩܝܢ ܒܚܕܒܫܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܘܗܕܢܐ ܕܚܛܗܘܗܝ̈ ܘܠܙܬܐ ܕܡܢ ܚܫܐ̈ ܘܩܪܒܐ̣̈ ܫ̇ܐܠ ܡܛܠ ܘܡܘܕܐ ܠܝܗܘܒܐ ܕܛܒܬܗ̈ ܕܪܘܚ ܘܕܦܓܪ ܇ ܘܒܙܒܢ ܟܕ ܡܬܬܥܝܩ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܕܝܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ X ܕܐܩܢܝ ܐܢܘܢ ܡܪܢ ܒܡܐܬܝܬܗ . ܓܠܝܐ ܗܝ ܡܛܠ ܢܦܫܟ ܆ ܟܕ ܚܘܒܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܕܕܡܐ ܠܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗ̇ܝ ܕܡܝܘܬܐ ܕܐܩܢܝ ܐܢܘܢ ܡܪܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܕܚܘܒܐ ܡܛܠ ܘܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܓܘܢܐܝܬ ܡܡܠܠ ܐܝܟ ܕܥܠ ܚܕ ܚܘܒܐ ܪܘܚܢܝܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܬ ܣܒܪܐ̣ ܘܢܬܠ ܦܟܗ ܠܡ̇ܢ ܕܡܚܐ ܠܗ ܘܢܣܒܥ ܚܣܕܐ̣ ܗܟܢ ܡܛܠ XX1ܡܛܠ ܕܩܒ̣ܠ |ܥܠܘܗܝ ܢܝܪܟ̣ ܘܢܬܠ ܒܥܦܪܐ ܦܘܡܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܬ ܣܒܪܐ̣ ܚ̇ܒܫ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܠܐ̈ ܕܡܬܩܝܡ ܡܢܗܘܢ ܡܛܠ ܘܢܣܒܥ ܚܣܕܐ̣ ܗܟܢ ܐܡ̇ܪ : ܕܒܗ̇ܝ ܠܡ ܕܢܬܠ ܒܥܦܪܐXܢ ܦܘܡܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܝܘܬܐ ܘܚܕܝܘܬܐ ܕܐܩܢܝ ܐܢܘܢ ܡܪܢ̣ ܐܡ̇ܪ : ܐܚܝܕ ܕܝܢ ܟܠ ܡܛܠ ܒܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܚܒܝܫܝܢ̣ ܘܚܕ ܐܢܘܢ ܒܚܝܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܣܘܢܩܢܐ̣ ܐܝܟ ܕܗ̣ܢܘܢ ܣܘܥܪܢܐܓܠܝܐܝܬ̈ ܡܚܘܝܢ ܆ ܐܝܟܢ ܡܛܠ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܒܬܫܡܫܬܐ ܘܒܢܝܚܐ ܕܗܘ̇ܐ ܡܢܢ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܟܝܪܘܬܐ . ܕܠܗܠܝܢ ܬܠܬ ܙܢܝܐ̈ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܠܡܗܘܐ ܡܛܠ ܇ ܚܫܢܝܐ |ܕܝܢ ܐܝܟ ܚܘܒܐ ܕܩܢܝܢ ܫܟܝܪܐ̈ ܠܘܬ ܫܟܝܪܬܐ̈