simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܢ ܚܝܒ̣ ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܦ̇ܠܚ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܒܐ X ܘܐܠܦܘܢܝ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܢܐ ܘܐܝܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡܛܠ ܥܢܝܢܐ ܕܠܘܬ ܡܫܝܚܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܣܦܩܐܝܬ ܒܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܡܛܠ ܚܛܝܬܐ ܕܠܘܝܐ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܛܒܬܐ̈ ܒܠܥܕܝܗܘܢ̣ ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬ ܨܢܥܬܗܘܢ̈ ܕܫܐܕܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܠܘ ܐܝܟ ܥܨܬܗ̣ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥ̇ܢܐ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܕܡܐ X ܠܕܡܐ̣ ܡܛܠ ܕܬܟܬܘܫܟܘܢ ܠܐ ܗܘ̇ܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܕܠܬܚܬ ܒܗܕܐ ܥܠܬܐ̣ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܟܠܗ X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡ ¹³ܡܗܡܐ XXܗܘܐ̣ ܡܛܠ ܐܟܣܢܝܘܬܗ ܠܡ ܦܬܚܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܥܠ ܠܘܬ ܐܠܗܐ̣ ܡܛܠ ܕܐܝܟ Xܢ ܕܒ̇ܥܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܦ ܒܝܫܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܒܝܫܬܗ̈ ܡܫܬܢܩ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܥܘܕܪܢܐ ܕܝܢ̣ ܡܛܠ ܕܥܠ ܣܒܪܐ ܒܠܚܘܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܘܫܡܐ ܗܢܐ : ܡܛܠ Xܢ ܬܝܒܘܬܐ ܕܫܐܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܛܘܪܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܠܫܢܐ ܡܛܠ ܚܣܝܪܘܬܗܘܢ ܕܘܒܪܝܗܘܢẌ ܘܩܪܒܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܢܟܝܢܐ ܡܩܘܝܢ̣ ܡܛܠ ܕܡܠܐ̈ ܕܣܒܐ̈ ܦܫܝܛܢ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܪܬܝܢ̈ : ܚܕܐ ܡܛܠ ܕܒܝܕܥܬܐ ܡܬܛܟܣܝܢ ܗܠܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܐ̣ ܐܠܐ ܡܛܠ Xܢܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܢܢܩܝܐ̣̈ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܚܘܫܒܟ ܕܢܫܚܩܟ X ܡܛܠ ܚܛܗܝܟ̈ ܩܕܡܝܐ̣̈ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܐܦ ܛܘܒܢܐ ܐܘܓܪܝܣ ܡܛܠ ܗܕܐ X ܦܪܘܫܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܓܗܢܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܒܬܠܬܐ ܙܢܝܐ̈ ܐܡܪܝܢ