simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs Xܝܥܠ ܦܪܫܐ ܕܐܙܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܒ̣ܫ ܙܝܢܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܕܝܘܐܐܝܬ̈ ܬܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܦ ܚܘܫܒܝܢ̈ : ܡܛܠ ܕܝܕܥܬܐ ܕܚܘܫܒܝܢ̈ ܕܐܠܗܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܬܬܢܗܪ ܡܢܗ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗ̣ܘ ܗܘܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡ̇ܨܐ ܕܢܣܬܝܒܪ ܐܘ ܡܛܠ ܕܢܟܦܢ ܝܬܝܪ ܘܝܬܝܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܥܠܡܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܗ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܒܪܝ ܘܐܬܕܒܪ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܠܘ ܐܝܟܥܨܬܗܘܢ ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܦܣܘܩܐ X18
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܕܚܠܬܐ ܡܛܠ ܚܫܐ ܡܕܡ̣ ܒܪܘܚܩܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܠܐ ܣܒܝܢ ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܫܢܝܢ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܚܣܪܝܢ ܡܛܠ ܕܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܗ̣ܢܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܗܘܐ ܥܩܬܢ ܇ ܡܛܠ ܕܕܝܘܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܨܢܝܥܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܒܪܥܝܢܝ ܇ ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܠܥܕ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܢ ܛܥ̇ܐ ܐܢܫ ܡܛܠ ܩܪܒܐ ܕܕܝܘܐ̈ ܘܡܚܝܠܘܬܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܝܬ ܠܗ ܚܘܒܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ̣ܕܥ ܘܒܩ̣ܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܕ ܚܐ̇ܫ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܥܘܗܕܢܐ ܕܩܕܡܝܬܗ̣̈ ܚ̇ܕܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܛܒܬܐ̈ ܒܠܥܕܝܗܘܢ̣ ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬ ܨܢܥܬܗܘܢ̈ ܕܫܐܕܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܐܘ ܡܛܠ ܬܩܢܘܬܐ ܕܕܘܒܪܗ̣ ܙ̇ܕܩ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܫܡܝܐ ܆ ܗܢܐ ܡܛܠ ܕܬܚܝܬ ܟܐܢܘܬܗ ܘܡܪܚܡܢܘܬܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܬܘܗܝ : X ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ ܡܗܝܡܢܐ ²ܘܒܢܝܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܙܩܝܦܐ ܡܛܠ ܩܝܣܐ ܕܐܬܬܪܨ X01