simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܠܗܐ ܕܡܬܗܦܟܝܢ ܡܢܗܘܢ ܡܛܠ ܥܘܠܗܘܢ . ܘܗܝܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܦܫܗ ܐܝܟ ܣܛܢܐ ܡܛܠ ܝܕܥܬܗ ܐܘ ܕܘܒܪܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܕ ܚ̇ܕܐ ܐܢܐ ܡܛܠ ܕܫܪܝܪܐ . ܠܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܗ̇ܘ ܕܥܒ̇ܕ ܥܒ̇ܕܐ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܡܨܠܐ ܢܗܘܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܫܪܘܝܘܬܗ̣ ܐܘ ܟܝܬ ܡܛܠ ܡܘܙܓܐ ܕܟܝܢܗ ܕܥܡܘܛ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܚܘܫܒܐ̈ ܘܚܝܠܐ ܕܡܠܝܠܘܬܐ̣ ܡܛܠ ܕܥܘܗܕܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܒܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܒ̇ܕ ܠܗ̇ ܒܝܫܐ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ : ܐܘ