simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܢܛܝܪܝܢ ܒܡܨܥܬ ܡܡܠܠܐ ܕܗܘ̇ܐ ܠܗ ܥܡ ܐܢܫ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܡܛܠ ܒܚܕܕܐ̈ ܇ ܕܓܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܠܚܕܕܐ̣̈ ܡܐ ܕܐܢܫ X ܐܝܟ ܕܒܥܝܕܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܨܠܝܒܐ ܠܐܓܘܢܐ ܗܢܐ ܩ̇ܪܐ ܡܪܢ ܇ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܨܠܝܒܐ ܝ̇ܠܕ ܡܛܠ ܢܩܪܒ̣ XXܟܕ ܣ̇ܬܪ ܠܗܘܢ ܘܒܟܠܙܒܢ ²ܘܕܠܐ ܫܠܘܐ ܢܨܠܐ ܆
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܣܒܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܩܕܝܫܐ̣̈ ܢܛܪܘܢ ܪܓܫܝܗܘܢ̈ ܟܡܐ ܕܡܨܝܢ̣ ܡܛܠ ܚܙܬܐ ܘܫܡܥܐ ܘܡܡܠܠܐ ܕܟܠܗ̣̇ ²ܕܐܦ ܟܕ ܢܦܩܝܢ ܒܚܕܒܫܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܥܠܝܐ X ܗܝ ܡܢ ܚܝܠܢ . ܡܢܗܘܢ ܓܝܪ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܒܟܝܢܐ ܡܛܠ ܕܒܚܘܫܒܐܐܦܠܐ̈⁵ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܢܣܒܢܢ ܥܠ ܗܕܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܕܐ ܠܐ |ܡܩܒܠܝܢܢ ܠܦܘܪܥܢܘܬܐ̈ ⁸ܡܥܝܩܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܐܘ ܒܝܕ ܫܘܪܥܬܐ ܕܠܫܢܐ ܐܘ ܒܡܕܡ XXXXܐܚܪܝܢ ܕܡܥܝܩ ܠܢ ܆
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܣܟܡܗ ܕܦܠܚܐ̣ ܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܐܬܓܫܡ ¹⁸ܕܐܡ̣ܪܘ ܐܒܗܬܐ̣̈ ܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̣ ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܥܠ ܡ̇ܠܟܐ ܕܗܘ̣ܐ ܦܠܚܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܝܘܬܐ ܘܚܕܝܘܬܐ ܕܐܩܢܝ ܐܢܘܢ ܡܪܢ̣ ܐܡ̇ܪ : ܐܚܝܕ ܕܝܢ ܟܠ ܡܛܠ ܒܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܚܒܝܫܝܢ̣ ܘܚܕ ܐܢܘܢ ܒܚܝܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܘܣܡܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܥܡܠܝܢ ܇ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܬܪܕܘܢ ܗܪܟܐ ܒܓܕܫܐ̈ ܘܒܢܣܝܘܢܐ̈ ܇ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܐ ܕܪܓܝܢܢ ܡܝܬܪܘܬܐ ܘܡܬܥܒܪܝܢܢ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܘܫܐܕܐ̣̈ ܟܢ ܡܛܠ ܚܡܬܢܐ̣ ܟܕXܝ ܐܡ̇ܪ ܇ Xܕܗܘܢܐܐܝܬܘܗܝ ܪܘܓܙܐ ܟܝܢܐܝܬ̣ X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܫܡܐ ܗܢܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܒܬܪܝܢ̈ |ܙܢܝܐ̈ ܡܫܡܗܝܢ ܐܒܗܬܐ̈ . ܡܛܠ ܢܐܟܠܟ . O⬩ܡܗܝܡܢܐ̈ ܐܡ̇ܪ : ܠܗܘܢ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܩ̇ܪܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܪܬܝܢ̈ ܦܠܚܝܢ ܥܒ̇ܕܐ ܕܐܝܕܝܐ̈ : ܚܕܐ ܕܠܐ ܢܐܩܪܘܢ ܥܠ ܡܛܠ ܕܐܝܕܝܟ̈ ܘܕܗܘܓܝܐ̈ ܘܕܨܠܘܬܐ̈ . O⬩ܐܒܗܬܐ̈ ܣܒܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܠܐ̈ ܘܥ̇ܒܕܐ̈ ܓܠܝܢ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܘܐܦ ܠܕܝܘܐ̣̈ ܢܝܫܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܢܦܩܝܢ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܘܨܒܝܢ ܠܡܒܨܐ ܐܢܘܢ ܇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ : ܥ̇ܨܐ ܨܒܝܢܗ ܘܐ̇ܠܨ ܪܓܬܗ ܕܢܨܘܡ ܘܢܬܐܠܨ ܡܛܠ ܢܝܫܝܢ̈ ܡܣܬܥܪܝܢ ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ . ܐܝܬ⁵ܓܝܪ ܕܨܐ̇ܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܘ ܕܘܒܪܗܣܝܡܐ ܠܝ ܗܫܐ ܠܡܟܬܒܘ̣ ܕܘܒܪܗ ܣܝܡܐ ܠ[ . . . . ] ܡܛܠ ¹⁵ܕܥܒܪܢܐ ܕܥܒܪ ܠܗ ܢ ¹⁸ܒܪܝܬܐ ¹⁷ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܥܠ ܠܗܝܢ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܝܠܐ ܕܥܝܕܐ ܢܓܝܪܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܕܚܛܝܬܐ : ܡܐ ܠܡ ܕܚܫܐ ܐܚ̇ܕ ܡܛܠ ܚܝܠܐ ܕܣܛܢܐ ܡܓܪܓܢܐ . ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܛܘܒܢܐ ܡܪܩܘܣ ܝܚܝܕܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܚܝܠܐ ⁷ܕܕܟܝܘܬܐ ܒܕܡܝܬ ܒܕܟܝܘܬܗ ⁸ܕܡܫܝܚܐ̣ ܒܝܕ ܥܡܕܢ ܡܛܠ ܒܛܝܒܘܬܐ ܡܓܢ ܘܒܦܘܪܩܢܐXܝ ܕܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇ ܐܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ¹⁸ܡܛܝܬܘܢ ܠܒܝܬ ܡܫܪܝܐ |ܡܫܪܝܐ ¹⁹ܘܠܝܪܘܬܐ ܡܛܠ ܗܘܝܬܘܢ Xܝܗܪܟܐ ܐܢܫ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̣̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܡܛ̣ܐ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܣܒܐ̈ ܕܐܢ ܡܬܡܚܠܝܢ ܘܒ̇ܨܪ ܡܛܠ ܩܠܝܠ ܩ̇ܐܪ ܪܬܚܐ ܕܚܘܒܗ ܕܠܘܬ Xܢܐܠܗܐ ܘܫ̇ܪܟ ܠܪܦܝܘܬܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܩܢܝܢ ܥܡ ܢܣܛܘܪܝܣX ܕܢܐܫܘܬܗ ¹0ܒܟܝܢܐ̣ ܡܛܠ . O⬩ܡܛܠ ܗܕܐ ܩ̇ܪܐ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܘܩܪܝܒܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܣܘܢܩܢܐ ܕܚܫܚܬܐ ܇ ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܢܗܘܐ XX | ܫܟܝܚ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܡܛܠ ܦܠܚܝܢ ܥܒ̇ܕܐ ܕܐܝܕܝܐ̈ : ܚܕܐ ܕܠܐ ܢܐܩܪܘܢ ܥܠ ܐܢܫ