simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs X ܐܝܟ ܕܒܥܝܕܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܛܝܪܝܢ ܒܡܨܥܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܠܘܐ ܢܨܠܐ ܆ ܡܛܠ ܕܨܠܝܒܐ ܠܐܓܘܢܐ ܗܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܕ ܢܦܩܝܢ ܒܚܕܒܫܒܐ ܡܛܠ ܡܣܒܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܩܕܝܫܐ̣̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܣܒܢܢ ܥܠ ܗܕܐ̣ ܡܛܠ ܕܡܥܠܝܐ X ܗܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܥܝܩ ܠܢ ܆ ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ |ܡܩܒܠܝܢܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡ̇ܠܟܐ ܕܗܘ̣ܐ ܦܠܚܐ ܡܛܠ ܐܣܟܡܗ ܕܦܠܚܐ̣ ܘܗܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܚܕ ܐܢܘܢ ܒܚܝܠܐ ܡܛܠ ܕܡܝܘܬܐ ܘܚܕܝܘܬܐ ܕܐܩܢܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܒܘܣܡܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܘܓܙܐ ܟܝܢܐܝܬ̣ X ܡܛܠ ܕܡܐ ܕܪܓܝܢܢ ܡܝܬܪܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܗܘܢ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܩ̇ܪܐ̣ ܡܛܠ ܕܫܡܐ ܗܢܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . O⬩ܐܒܗܬܐ̈ ܣܒܐ̈ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܦܠܚܝܢ ܥܒ̇ܕܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡܒܨܐ ܐܢܘܢ ܇ ܡܛܠ ܕܡܠܐ̈ ܘܥ̇ܒܕܐ̈ ܓܠܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . ܐܝܬ⁵ܓܝܪ ܕܨܐ̇ܡ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܘ ܥܠ ܠܗܝܢ̣ ܡܛܠ ܕܠܘ ܕܘܒܪܗܣܝܡܐ ܠܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܛܘܒܢܐ ܡܪܩܘܣ ܝܚܝܕܝܐ ܡܛܠ ܚܝܠܐ ܕܥܝܕܐ ܢܓܝܪܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܫܝܚܐ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܚܝܠܐ ⁷ܕܕܟܝܘܬܐ ܒܕܡܝܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܟ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̣̈ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ¹⁸ܡܛܝܬܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs Xܢܐܠܗܐ ܘܫ̇ܪܟ ܠܪܦܝܘܬܐ̣ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܛ̣ܐ ܠܡܫܘܚܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܒܪܘܗܝ̈ ܘܩܪܝܒܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ ܡܛܠ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܩܢܝܢ ܥܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܐܩܪܘܢ ܥܠ ܐܢܫ ܡܛܠ ܣܘܢܩܢܐ ܕܚܫܚܬܐ ܇