simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܝܪ ܕܠܝܬ ܛܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܐܠܐ ܐܠܗܐ̣ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܒܪ ܐܠܗܐ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ XXܐܬ̇ܝܬ ܕܐܩܪܐ ܠܙܕܝܩܐ̣̈ ܐܠܐ ܠܚܛܝܐ̈ ܠܬܝܒܘܬܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܐ ܗ̣ܘ ܗܘܢܐ ܕܝܚܝܕܝܐ̈ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܠܐ ⁸ܡ̇ܨܐ ܡܛܠ ܘܒܗܢܝܝܘܬܐ ⁵ܕܚܘܒܐ ܘܒܨܒܝܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܟ ܕܬܬܢܗܪ ܡܢܗ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܐ ܠܐ ܐܡ̣ܪ : ܕܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ⁸ܕܐܬܩܪܒܬܘܢ ܠܛܘܪܐ ܡܛܠ ܟܠܗܝܢ ܕܙܒܢܐ ܢܒܣܪ ܡܠܝܐܝܬ ܘܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܠܐܠܗܐ ܢܪܚܡ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܕܐܦ XX X ܗܫܐ ܥܫ̣ܢ ܠܗ ܩܛܝܪܐ ܕܦܝܣܗ ܕܚܘܒܟܘܢ ܆ ܡܛܠ ܠܗ ܚܘܒܢܐܝܬ ܕܩܕܡ̇ܬ X ܣܡ̇ܬ ܠܗ |ܒܟܬܒܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܐ ²²ܐܡܪܝܢ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪ ܢܫܐ ܡܫܠܡܢܐ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܠܡܐܡܪ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܐ ܠܗܐ ܡܠܬܐ ܗܘܝܐ ܘܫܘܚܠܦܐ ܩܒ̣ܠ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܐ ܠܐ ܡܐܢܐ ܠܢ ܐܠܐ ܡܣܠܝܢܢ ܠܟܣܝܬܗ̇̈ ܕܒܗܬܬܐ̣ ܟܕ ܡܛܠ ܡܬܕܡܝܢܢ ܡܢ ܫܘܒܚܐ ܠܫܘܒܚܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܪܝܐ ܪܘܚܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܕܠܐ ܫܐ̣ܠ ܘܠܐ ܩ̣ܕܡ ܬܩ̣ܢ ܗ̣ܘ ܠܗ ܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܡܛܠ XX ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܫܐܠܝܢ ܡܢܗ ܝ̇ܗܒ ܠܗܘܢ ܫܐܠܬܘܢ̈ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܚܒ ܠܕܝܠܗ ܕܒܗܢܐ ܥܠܡܐ̣ ܐܪܡܝ ܡܝܐ̈ ܒܡܫܓܬܐ ܘܐܫܝܓ ܡܛܠ ⁷ܒܫܝܓܬ ܪܓܠܐ̈ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܇ ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܛܘܟܣܐ ܕܐܚܐ̈ ܫܪܘܝܐ²̈ X ܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܡܛܠ ܡܢ ܟܝܢܐ . ¹ܢܘܗܪܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܐ ܇ ܕܪܘܫܡܗ ܐܝܬܘܗܝ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܐ ܟܐ̇ܦ ܐܢܐ ܒܘܪܟܝ̈ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܒܘܗܝ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܛܠ ܕܥܠܝܗ̇ ܩܕܝܫܐ ܠܡ ܦܘܠܘܣ ܕܬܗܘܐ ܒܢ ܡܨܠܝܐ ⁵ܟܕ ܐܡ̇ܪ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܡܦܣ ܗܘܐ ܒܐܚܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܒܪܝܪܝܢ ܒܠܒܗܘܢ ܡܛܠ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܚܠܦ ܗܢܐ ܬܘܣܦܬܐ ܕܫܡܐ ܗܢܐ : ܕܠܐ : ܟܕ ܐܡܪܝܢ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗ̇ܝ ܕܣܝܡܐ ܠܗ ܢܦܫܗ ܬܚܝܬ ܟܠܢܫ ܘܪܢ̇ܐ ܕܒܨܝܪ ܡܢ ܟܠܢܫ ܡܛܠ ܫܒܝܚܐ ܒܫܪܥܬܐ̈ ܥܕܝܠܬܐ̈ XX³ ܘܒܛܘܥܝܝ ܕܣܛܢܐ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗ̣ܘ ܐܫܠܡ ܢܦܫܗ ܚܠܦܝܢ ܠܡܘܬܐ ܨܥܝܪܐ ܘܕܙܩܝܦܐ̣ ܚܢܢ ܡܛܠ ܛܘܒܢܐ : ܕܚܘܒܗ ܓܝܪ ܕܡܫܝܚܐ ܐ̇ܠܨX ܠܢ ܕܢܪܢܐ ܗܕܐ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs Xܢ ܬܝܒܘܬܐ ܕܫܐܠܗ ܠܐܒ̇ܐ . ³ܦܛܪܐ . ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܦܛܪܐ ܡܛܠ ܘܠܘ ܠܦܛܪܐ̣ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܩܪܝܢܐ ²ܕܟܠܗ ܪܘܫܡܐ ܗܢܐ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܕܥܬܐ ܕܚܘܫܒܝܢ̈ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܡܛܠ ܕܥ̇ܒܕܝ̈ ܘܡܠܝ̈ ܒܠܚܘܕ ܐܡ̣ܪ ܘܠܐ ܡܘܣܦ ܐܦ ܚܘܫܒܝܢ̈ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܟ ܡܠܬ ܐܒ̇ܐ ܡܩܪܝܣ ܘܡܪܝ ܐܘܓܪܝܣ ܠܘ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܬܕܟܐ ܡܛܠ ܕܨܠܘܬܐ̣ ܗܢܐ ܕܗܟܢ ܥܡ̇ܠ ܐܝܟ ܕܢܕܟܐ ܠܒܗ ܡܢ ܚܛܝܬܐ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܛܘ ܠܓܡܝܪܘܬܐ ܡܬܚܙܝܢ ܠܗܘܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܡܛܠ ܐܡ̇ܪ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܕܢܨܠܘܢ ܚܠܦܝ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܪܢ ܥܒܕ ܒܝ XXXܛܝܒܘܬܐ̣ ܘܐܢ |ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܒܝ ܡܘܡܐ ܡܛܠ ܝܠ̣ܦ ܟܕ ܡܘܕܐ . ܒܙܒܢ ܓܝܪ ܥ̣ܠ ܠܘܬ ܚܕ ܡܢ ܣܒܐ̈ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܗܐ̣ ܡܛܠ ܟܝܢܐ̣ ܡܛܠ ܥܝܕܐ̣ ܡܛܠ ܩܛܝܪܐ̣ ܡܛܠ ܥܒ̇ܕܐ X ܡܛܠ ܕܡܣܬܥܪܢ̈ ܡܢ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܡܛܠ ܚܡܫ ⁴ܥܠܠܢ̈ ܡܣܬܥܪܢ̈ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܐ ܠܡ ܠܐ ܢ̇ܦܠ ܝܚܝܕܝܐ ܡܟܝܟ ܪܥܝܢܐ ܡܢ ܪܘܡܐ ܕܡܓܕܠܐ ܡܛܠ ܢ̇ܦܠ ܇ ܡܢ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗ ܠܡܦܠ ܕܬܚܝܬ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ . O⬩