simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܫܟܝܚܐ ܠܗ ܣܝܒܪܬܐ ܆ ܗܢܐ ܗܘ ܕܡܛܠ ܩܛܝܪܐ . ܘܐܝܬ ܬܘܒ ܡܛܠ ܐܠܐ ܦܘܩܕܢܐ ܗ̣ܘ ܕܥ̇ܨܐ ܠܗ ܠܡܨܡ ܘܩܢܛܐ ܕܡܢ ܠܒܕ̇ ܐܘ ܬܘܒ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܘܗܕܢܐ ܘܪܢܝܐ ܕܒܕܝ̣ܢܐ ܕܥܬܝܕ̣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܨܘܪ ܒܪܥܝܢܟ ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܠ ܗܢܐ ܕܝ̣ܢܐ ܕܒܫܝܘܠ ܣܦܩܐܝܬ ܐܪܬܝܗ̣ ܡܙܗܪ ܠܗ ܬܘܒ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܥܬܩܘ ܒܕܘܒܪܐ ⁵ܘܒܩܪܒܘܗܝ̣̈ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܬܟܫܠܝܢ ܡܛܠ ܥܡܗܘܢ ܒܥܠܬܟ ܕܝܠܟ ܡܩܪܒܝܢ ܥܡܗܘܢ ܇ ⁴ܘܗ̣ܢܘܢ ܬܘܒXX
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܛܗܝ̈ ܐܠܐ ܐܢ ܐܬܚ̇ܪܪܬ ܡܢ ܨܦܬܐ ܥܠܡܢܝܬܐ ܕܐܝܬ ܠܝ̣ ܡܛܠ ܡܛܠ : Xܕܫܦܝܪ ܟܬܒ̣ܬ ܠܝ : ܕܠܐ ܡ̇ܨܐ ܐܢܐ ܕܐܩܪܒ ܬܝܒܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܆ ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܨܝܡܐ̈ ܐܝܬ ܕܨܐ̇ܡ ܡܛܠ ܕܦܠܚܝܢ ܚܕ ܦܘܩܕܢܐ̣ ܨܘܡܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪXܢ ܒܢܝܫܐ ܬܪܝܨܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܣܦܩܝܢ ܠܡܪܓܫܘ ܒܚܝܠܐ ܪܒܐ ܕܟܣܐ ܒܗܝܢ ܇ ܡܛܠ ܠܫܪܘܝܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܘܬܪ ܡܢ ܕܗ̇ܢܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̣̈ ⁴
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܫܪܝܪܬܐ ܘܢܝܫܗܘܢ ܬܪܝܨܐ ܘܦܘܠܚܢܗܘܢ ܡܛܠ ܣܥܪܝܢ ܕܝܢ ܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܡܬܒܣܡܝܢ ⁸