simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܛܘܫܝܐ X . ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܙܗܪ ܗܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܩܠܝܠ X . ܡܛܠ ܕܐܝܟ X ܕܐܡ̇ܪܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . ³ܦܛܪܐ . ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܦܛܪܐ ܕܣܡܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܢܘܢ ܒܚܝܠܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܟܠ ܝܠܕܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܩܕܡ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܕܫܪܪܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܝܕܥܬܐ ܕܓܠܬܐ . ܡܛܠ ܕܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܒܘܛܠܐ ܕܚܘܒܐ . ܡܛܠ ܕܗܘܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܡܝܪܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܫܦܪܬ ܠܒܪܘܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܛܒܥܗ ܕܥܡܕܐ . ܡܛܠ ܠܡ ܕܐܘܒܕܢܢ ܛܒܥܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܟܕ ܢܣ̣ܒ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܐ ܗܘ . ܡܛܠ ܠܡ ܕܚܕܘܬܐ ܕܪܘܚܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܕܘܒܪܐ ܗܢܐ . ܡܛܠ ܕܒܐܪܝܟܬܐ̈ ܣ̣ܡ ܐܢܝܢ̣̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܒܚܕܘܬܐ ܘܒܒܘܝܐܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܥܡܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܨܪܥܐ̈ ܘܨܘܚܝܬܐ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܒ̇ܐ XXܐܫܥܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܣܢܝܩܐ̈ ܙܕܩܬܐ . ܡܛܠ ܕܙܕܝܩܘܬܐ X ܟܠܗ̇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܠܬ ܚܟܝܡܐ̈ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܚܝܠܐ ܣܛܢܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܙܕܩܐ ܠܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܦܪܘܫܘܬܐ |ܢܘܗܪܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܥܪܒܠܝܢ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܕܒܟܢܘܫܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܫܬܕܪ ܠܘܬܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܕܝܘܐ̈ ܕܡܣܬܓܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܕܚܠ ܠܢ . ܡܛܠ ܕܩܕܝܡܐ ܡܬܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ