simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ ܇ ܘܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗ̣ܘܐ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܡܛܠ . X ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܗܟܝܠ ܥܒ̣ܕ ܪܚܡܐ̈ ܥܠ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈
AbbaIs:Ascet ܫܐܕܐ ܕܩܘܛܥܐ̣ ܗ̇ܘ ܕܡܚܒܠ ܦܐܪܘܗܝ̈ ܕܕܝܪܝܐ̇ XX ܐܠܐ ܡܛܠ ܘܠܐ ܒܡܐܟܠܬܐ̣̈ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܬܥܕܪܘ ܗܠܝܢ ܕܗܠܟܘ ܒܗܝܢ . X
AbbaIs:Ascet ܡܟܟܘܬܐ : X·ܝX 8X⁰ ܕܥܠ ܡܟܟܘܬܐ : X 0X⁰ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܥܠ ܡܛܠ ܝ ܚܛܝܬܐ ܘܢܬܟܬܫ ܥܡ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕ ܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܐܫܥܝܐ
AbbaIs:Ascet ܕܗ̣ܝ ܬܬܪܣܐ ܠܢ . ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܗܟܝܠ ܕܡܬܚܙܐ ܢܗܡܐ ܇ ܥܕܡܐ ܡܛܠ Xܢ XX XX |ܕܬܝܒܘܬܐ̣ ܘܢܩܒܠ ܚܠܒܐ ܡܢ ܬܕܝܗ̇̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇
AbbaIs:Ascet |ܐܠܗܐ ܇ ܗܐ ܟܬܒ̇ܬ ¹ܠܟܘܢ ܇ X ܩܪܘ ܐܝܟ ܕܠܡܛܪ ܇ ܕܠܐ ܡܛܠ ³ܐܢܐ ܕܐܦܠ ⁴ܒܗ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ . 0O⬩ ⁵ XܝX XX X 4ܥܒܕܘ ܚܘܒܐ
AbbaIs:Ascet ܚܛܗܝ̈ ܇ ܘܕܒܪܡ ⁸ X ܡܫܬܘܐ ⁷ܐܢܐ ܕܐܣܒܘܠ ܡܕܡ ⁸ܘܐܛܥܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܟܕ ܡܬܚܫܒ ܐܢܬ : ܕܫ̇ܘܐ ܐܢܐ ܝܬܝܪ ⁵ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܣܒܘܠ
AbbaIs:Ascet ܪܚܡܐ̈ . ² X ܠܐ ¹ܬܥܡܪ ܒܕܘܟܬܐ ܕܒܗ̇ ܚܛܝ̣ܬ ²ܠܐܠܗܐ . X X ܡܛܠ ¹ܥܠ ܚܡܪܐ ܆ ܥܕܡܐ ܠܬܠܬܐ ܟܣܝܢ̈ ܣܒ̣ ܘܠܐ ܬܫܪܐ ܦܘܩܕܢܐ
AbbaIs:Ascet ܫܐܕܐ ¹ܕܡܫܪܬܚܘܬܐ̣ ܗ̇ܘ ²ܕܡܥܒܕ ܠܢ ܕܠܐ ܢܫܬܘܕܥܝܗ̇ ܡܛܠ ܇ ܩܠܗ ܕܐܚܘܟ ܓܥ̇ܐ ܠܘܬܝ ܆ ܘܗܫܐ XX ܠܝܛ ܐܢܬ ܥܠ ⁴ܐܪܥܐ . X
AbbaIs:Ascet Xܝܐܠܗܐ . XX ܗ̇ܘ ܕܡܗܝܡܢ ܕܐܝܬ ܕܝܢ̣ܐ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܕܘܢ ܡܛܠ ܇ ܘܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܗܕܐ ܗܝ ܕܗܘ̇ܐ ܒܪܢܫܐ ܐ̇ܠܨ ܢܦܫܗ
AbbaIs:Ascet ܕܟܝܘܬܐ̣ ܘܕܠܐ ܢܗܘܐ ܒܢ ܘܠܐ X ܚܕ ܡܘܡܐ ܒܒܣܪ . ܓܘܗ̇ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܡܛܠ ܢܝܚܘܬܐ ܘܡܪܚܡܢܘܬܐ . ܣܘܡܩܘܬܗ̇ ܕܝܢ ܆
AbbaIs:Ascet ܛܘܟܣܐ ܕܫܙ̈ ܘܝܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܬܠܡܕܝܢ : ܝXX·ܝXX 1 ܡܛܠ ܕܝܠܣ ܡܛܠ ܛܘܟܣܐ ܕܫܪܘܝܐ̈ : XXXX·ܝXXX X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ
AbbaIs:Ascet ܐܒܠܐ ܕܐܒ̣ܠ ¹ܗܘܢܐ ܠܢܦܫܐ ܕܐܬܢܣܒܬ ܡܢ X ܚܫܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܟܕ ܒ̇ܟܐ̣ ܘܐܡ̣ܪ : ܕܥܕܟܝܠ ⁸ܐܢܬ ܚܝ̣ ⁷ܐܡܘܬ ܡܟܝܠ . XX
AbbaIs:Ascet ܝܘܚܢܢ : ܕܠܒܘܫܗܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܣܥܪܐ ² ܕܓܡܠܐ̈ ܘܩܡܪܐ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡܕܐ : ܩܘܦܚܐ ܒܡܟܝܟܘܬܐ̣ ¹ܘܫܠܝܐ . ܟܬܝܒ ܓܝܪ
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܫܐ̣ܠ X ܘܢܦܫܗ ܠܐ ܥܨ̣ܐ ܠܗܕܐ : ܠܝܬ ܠܗ ܚܘܒܐ ܠܘܬ ܟܠ ܡܛܠ ¹²ܩ̇ܕܡ ܬܩ̣ܢ ܗ̣ܘ ܠܗ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ : ܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܟܝܟܘܬܐ̣
AbbaIs:Ascet ܡܫܡܠܝܘܬܐ : --1XX⁰ܝXX 11 ܕܝܠܗ ܕܐܒܐܐܫܥܝܐ ܡܛܠ ܡܛܠ . ܠܝܠܡ ܥܠܡܝܢ XX ²¹ܗܝX⁰ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗܘܢ ܥܒ . . . ܕܘܗܝ ³ܠܐܠܗܐ̣ ܐܠܗܐ ܝܨ̇ܦ ܠܡܕܟܝܘ ܟܠܗ̇ ܡܛܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܦܪܟܠ . X O⬩ܗ̇ܘ ܕܡܛܝܒ ܢܦܫܗ ܕܦܬܓܡܐ ܢܬܠ
AbbaIs:Ascet ܕܐܘܒܕ ܠܥܡܐ̣ ܥܠ ܕܛܐ̇ܢ ܗܘܐ ܒܚܫܐ̈ . X⁵ ܩܩX ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܠ ܠܘܛܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܚܒ ܝܘܪܒܥܡ ܆ ܘܐܬܥܛܝܢX ܥܡ X⁴ܒܝܬܗ̣
AbbaIs:Ascet ܕܟܝܘܬܐ ܐܡ̣ܪ ܗ̇ܝ ¹⁸ܕܚܠܝܡܐ ܡܢ ܚܫܐ̈ ¹⁹ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܚܝܬ ܡܛܠ ܕܡܛܠ ¹⁵ܩܡܪܐ̈ ¹⁶ܐܡ̣ܕ̇ ܐܠܐ : ¹⁷ܟܕ ܐܣܝܪܝܢ ܚܨܝܟܘܢ̣̈
AbbaIs:Ascet X ܕܡܚܝܠܐ ܐܝܬܝ ܇ ܠܐ ܬܫܒܩܢܝ̣ ܡܛܠ ܕܒܟ ܐܬܓ̇ܘܣܬ ܇ ܐܣܗ̇ ܡܛܠ ܠܡܐܒܕ ܒܚܛܗܝ̈ ܇ ܚܘܣ ܥܠ ܓܒܝܠܬܟ ܇ ܠܐ ܬܗܡܐ ܡܢܝ̣
AbbaIs:Ascet ܛܘܟܣܐ ܕܐܚܐ̈ ܫܙ̈ ܘܝܐ : XXܢ̇XܢܩX X XXXXX 1 ܝܘܠܦܢܐ ܡܛܠ Xܛܠ ܛܘܟܣܐ ܕܐܚܐ̈ ܫܪܘܝܐ̈ : X 6X XX⁰ ܕܝܠܗ ܕܐܒܐ ܐܫܝܝܐ