simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܕܫܪܝ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ³ܕܠܥܠ ܡܢ ܡܫܘܚܬܗ̣ ܟܕ ܠܐ ܐܣܝ ܠܘܩܕܡ ܡܛܠ ܗ̣ܘ ܗܘܢܐ ܠܡܣܩ ܠܙܩܝܦܐ ܆ ¹ܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬ̇ܐ ²ܥܠܘܗܝ ܇
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܚܝܒܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܟ ܇ ܥܒܕ ܥܡܝ ²¹ܐܝܟ ܡܛܠ ܒܫܪܪܐ ܘܐܡ̇ܪ : ܡܪܝܐ ܩܕܡܝܟ ܐܝܬܝ̣ ܐܫܘܢܝ ܠܨܒܝܢܟ̣
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܒܝܫܘܬܗܘܢ̣ ܐܢܬ ܕܝܢ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ²² ܘܚ̇ܙܐ ܡܛܠ X ܥܕܡܐ ܕܗܘ̇ܐ ܐܢܐ ܕܝܠܟ̣ ܟܕ ܡܩܪܒ ܐܢܬ ܥܡ ܒܥܠܕܒܒܝ̈
AbbaIs:Ascet ܕܟܪܘܡܬܢܝܢ ܘܚܨܝܦܝܢ ³² ܡܢܗܘܢ ³³ܙܝܙܢܐ̈ . ܡܛܠ ܒܠܥܕ ³0ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܇ ܡܬܚܢܩܝܢ ³¹ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܚ̇ܙܐ ܚܛܗܐ̣̈ ¹⁷ܐܠܐ ܐܢ ¹⁸ ܦ̣ܪܫ ܡܢܗ ܒܦܘܪܫܢܐ ܡܛܠ ܆ ܘܢܕܥ ¹⁶ܚܬܝܬܐܝܬ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܒܐܠܗܐ ܇
AbbaIs:Ascet ¹⁸ܟܠ ܒܪܢܫܐ X ¹ܐܘ ܠܐ ܇ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ̣ ܢܦܫܗ XX ܕܡܢܝܘ ²⁰ܝ ܡܛܠ X ¹ܒܨ̇ܐ ܠܠܒܗ ܩܕܡ ܕܢܨܠܐ̣ ܕܐܢ ¹⁷ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ
AbbaIs:Ascet ܕܗܘܢܐ ܠܝܬ ܒܟܘܢ̣ ܐܠܐ ܥܝܕܐ ²0ܗ̇ܘ ܕܫܥܐ̈ ܕܩܢܘܢܐ . 0O⬩ ܡܛܠ ܕܟܝܐ XXX ¹⁰ܩܕܝܫܬܐ ¹⁵ X ܡܛܥܐ . ܠܝܬ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܫ̇ܡܥ ܠܗ ܇
AbbaIs:Ascet ܚܘܣܪܢܐ ܕܙܪܥܐ ⁸ X ܘܕܥܡܠܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܒܐܪܥܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ⁷ܢܥܒܕ ܐܘ ܕܒܡܕܡ ܚܣܝܪ ܆ ܥܩܬܐ ܗܝ ܒܠܒܗ ܐܡܝܢܐܝܬ̣
AbbaIs:Ascet ܦܥܠܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ̈ . ܕܝܠܗܐܝܬܝܗ̇ ܡܟܝܟܘܬܐ ܡܛܠ ²⁸ܒܬܪ ܥܩܒܬܗ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ | ܕܗܠܟ ܟܕ ܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ̣
AbbaIs:Ascet ܦܓܪܐ̣ ܘܗ̇ܝ ܪܠܐ ܢܕܚܠ ܡܢ ܢܟܝܢܐ̈ ²⁷ܡܒܐܫܢܐ̣̈ ²⁸ܘܗ̇ܝ ܡܛܠ ܘܫܝܢܐ̣ ܘܗ̇ܝ ܕܠܡܣܝܒܪܘ ܚܣܕܐ̣ ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܪܢܐ
AbbaIs:Ascet ܝ XXX ܕܬܬܚܙܘܢ ܐܝܟ ܡܚܘܝܢܐ̈ ܇ ܐܢ |ܠܘ ܡܛܠ ܕܬܣܬܒܪܘܢ ⁸ ܡܛܠ ܇ ܐܢ ܠܘ ⁷ ܒܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܠܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܝܠܢ ܨܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ̣
AbbaIs:Ascet ܕܬܣܬܒܪܘܢ ⁸ ܕܐܝܬܝܟܘܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܡܫܬܒܗܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܐܢ ܡܛܠ ܐܢܬܘܢ̣ ܡܛܠ ܝ XXX ܕܬܬܚܙܘܢ ܐܝܟ ܡܚܘܝܢܐ̈ ܇ ܐܢ |ܠܘ
AbbaIs:Ascet ܥܢܘܝܘܬܐ : ܘܕܙ̇ܕܩ ܠܡܣܟܝܘ ܠܡܘܬܐ ܐܝܟ ܕܠܫܘܢܝܐ ܕܚܝܐ̈ ܡܛܠ ܟ̇ܦܪ ܒܥܠܡܐ . XX ܘܐܡ̣ܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈
AbbaIs:Ascet ܡܫܝܚܐ . ³ܫܠܡ . X ܕܠܓܘ X ¹³ܫܘܪܥܬܐ ܕܝܢ X X ¹¹ X X ܡܛܠ ܠܡܛܝܒܬܐ̈ ܘܠܢܝܚܐ̈ ²ܗܫܐ ܢܒܥ ܐ̣ ܐܠܐ ܢܙܕܪܒ ܘܢܬܐܠܨ