simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDara:OnOfferings ܕܡܢ ܐܠܗܐܐܬܒܪܟ ܟܕ ܢܣܒܗ ܥܠ ܐܝܕܝܐ̈ ܕܝܠܗ ܇ ܗܟܘܬ ܬܘܒ ܡܛܠ ܘܙܝܬܐ̈ |ܘܬܘܒ ܠܐ ܢܘܣܦܘܢ . ܟܕ ܠܠܚܡܐ ܡܬܩܪܒܝܢ̣
BarKepha:CelebNat ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܦܐܝܐ ܗܘܬ ܗܕܐ : ܟܐܢܐܝܬ ܠܐ ܗܘܬ . ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܥܒܝܕ : ܟܕ ܗܝ ܥܠܬܐ ܬܚܝܬ ܥܠܬܢܘܬܐ ܬܦܠ ܗܘܬ .
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܟܘܬܝܢܐ ܕܝܫܘܥ ܐܠܘܐ ܦܪܘܩܢ : ܕܥܠܝܘ̇ ܗܠܝܢ ܕܙܩܦܘ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܦܣܩܐ̈ ܕܓܙܪ ܕܝܢܐ̈ ܕܫܢܕܐ̈ ܣܒܠܝܢ̈ ܀
P:TweProph [AB] ܕܗܐ ܐܢܐ ܡܩܝܡ ܐܢܐ ܥܠܝܟܘܢ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܥܡܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܠܐ ܡܕܡ : ܘܐܡܪܝܢ : ܕܠܡܐ ܠܐ ܗܘܐ ܒܚܝܠܢ ܢܣܒܢ ܠܢ ܩܪܝܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܢ ܗܢܝܐܬܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܝܗܒܐ ܐܪܐ ܡܛܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܢ ܬܡܢ . ܘܐܟܙܢܐ ܕܒܥܣܩܬܗ̈ ܡܫܬܘܬܦܐ ܗܘܬ
JnSol:OntheSoul ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܕܡܬܚܙܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܛܠ . ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ . ܐܝܟ ܫܪܒܐ ܕܡܡܠܠ ܐܢܐ ܥܠܘܗܝ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ .
SynWestSyr ܕܚܕ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܕܒܥܕܬܐ ܥܡܕܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܆ ܘܠܐ ܠܢX ܡܛܠ ܕܬܐܘܢܒܝܘܣ ܡܕܝܢܬܐ . ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܟܬܒܐ̈ ܣ̇ܗܕܝܢ ܆
P:ProvQohSong [AB] ܕܟܠ ܡܕܡ ܗܒܠܐ . ܟܠ ܐܙܠ ܠܐܬܪܐ ܚܕ . ܟܠ ܗܘܐ ܡܢ ܥܦܪܐ . ܘܟܠ ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܠܟܠܗܘܢ . ܘܡܝܬܪܘܬܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܒܥܝܪܐ ܠܝܬ .
P:Isa [AB] ܕܐܬܡܠܝܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ . ܘܡܢܚܫܝܢ ܐܝܟ ܦܠܫܬܝܐ̈ . ܡܛܠ ܒܢܘܗܪܗ ܕܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܫܒܩܬܝܗܝ ܠܥܡܟ ܕܒܝܬ ܝܥܩܘܒ .
LiberGrad ܕܢܚܘܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ : ܘܡܡܟܟܝܢ ܗܘܘ ܩܘܡܬܗܘܢ̈ ܘܡܣܢܝܢ ܡܛܠ ܘܣܩܐ ܬܚܝܬ ܪܓܠܝܗܘܢ̈ : ܘܨܝܡܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܠܚܡܐ ܕܓܠܐܝܬ :
Cyr:ComLuke ܟܢܫܐ ܂ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܝܢ ܂ ܕܐܡܟ ܘܐܚܝܟ̈ ܩܝ̇ܡܝܢ ܠܒܪ ܘܨܒܝܢ ܡܛܠ ܕܢ ܠܘܬܗ ܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ
GanBus ܕܒܪܝܟܘ ܆ ܠܬܚܬܝܬܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܡܫܕܕ̇ ܟܕ ܒܠܥܡ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܠܥܡܐ ܢܡܛܐ ܘܪܐ̇ܬ ܗܘܐ . ⁴ܘܠܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܠܘܛܝܘܗܝ ܇
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ ܐܬܝ ܂ ܂ ܕ ܝX ܣܦܪܐ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ
P:TweProph [AB] ܕܡܟܝܠ ܬܦܩܝܢ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܘܬܫܪܝܢ ܒܕܒܪܐ : ܘܬܐܙܠܝܢ ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܝܠܕܬܐ . ܚܒܠܝ ܘܚܣܢܝ ܒܪܬ ܨܗܝܘܢ ܐܝܟ ܝܠܕܬܐ :
JacSer:memJephDaught ܕܠܒܫ ܗܝܡܢܘܬܐ ܟܕ ܡܬܟܬܫ ܘܩܪܐ ܠܡܪܝܐ ܘܠܐ ܐܬܦܠܓ ܥܠ ܡܛܠ ܘܐܣܩܗ̇ ܕܒܚܐ 328 455 ܘܠܐ ܐܚܫܬܗ ܕܢܟܠܐ ܐܝܕܗ ܡܢ ܣܟܝܢܐ
P:Ps [AB] ܕܠܐ ܡܒܐܫ ܠܝ ܒܥܠܕܒܒܝ . ܠܝ ܕܝܢ ܒܬܡܝܡܘܬܝ ܣܡܟܬܢܝ : ܡܛܠ : ܘܐܩܝܡܝܢܝ ܘܐܦܪܘܥ ܐܢܘܢ . ܒܗܕܐ ܝܕܥܬ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܒܝ :
P:Ps [AB] ܕܢܦܫܗ ܗܘ ܡܒܪܟ ܒܚܝܘܗܝ̈ : ܘܢܘܕܐ ܠܟ ܟܕ ܬܛܐܒ ܠܗ . ܡܛܠ .     ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܣܒ ܡܕܡ ܒܡܘܬܗ : ܘܐܦ ܠܐ ܢܚܬ ܒܬܪܗ ܫܘܒܚܗ .
SevAnt:LuqGramm ܕܝܠܦܢܢ ܡܢܗܘܢ ܃ ܠܡܫܝܚܐ X ܫ̇ܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܠܐܒܐ ܘܐܠܗܐ ܇ ܡܛܠ ܂ ܟܕ ܡܬܢܩܦܝܢܢ ܠܡ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܩܕ ܫܐ ܃
DidascApost ⁰ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܟܘܪܗܢܐ : ܘܐܢ ܡܛܘܠ ܬܪܒܝܬܐ ܕܒܢܝܐ̈ ܢܣܒ ܡܛܠ 20 ܕܝܬܡܘܬܐ ܘܐܢ ܡܛܠ ܒܨܝܪܘܬܐ ܕܣܝܒܘܬܐ . ܘܐܢ X⁹
IšoMerv:ComOT ܕܩܪܝܬܐ ܥܫܝܢܬܐ ܒܠܚܘܕܝܗ̇̈ ܚܪܒܐ . [XX]ܢܬܬܒܪܢ̈ ܡܛܠ ܘܥܕܪܟܝ . [X0]ܡܟܐ ܐ̇ܡܪ ܥܠ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܙܒܢܐ ܕܡܩܒܝܐ̈ .