simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܗܠܝܢ ܕܡܬܪܕܦܝܢ̈ ܘܥ̇ܪܩܝܢ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܕܐܝܢܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܒܙܩܝܦܐ . 41ܠܘ ܡܛܠ ܕܝܢ ܚܛܝܬܗ ܆
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܫܬܐ ܕܪܘܫܡܗ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙ̣ܐ ܘܫܡ̣ܥ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܗ ܂ ܡܛܠ ܕܠܟܠܗܘ̇ܢ ܥܡܡܐ̈ ܐܫ̣ܬܡܥܬ̇
JacSer:memPraisTab ܕܝܢ ܐܝܢܐ ܕܐܟܠ ܡܛܠ ܕܟܦܢ : ܗܝ
BarṢal:ComLiturg ܘ̇ܠܐ ܕܬܬܬܩܢ ܀ ܡܛܠ ܗ ܡܢܘܬܐ ܕܬܠܬܡܐܐ
SevAnt:CathHom ܫ̇ܘܐ ܗܘܐ ܐܬܢ̇ܒܝ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ : ܐܦ
SevAnt:LuqJul . ܘܚ̇ܐܫܐܟܘܬܢ ܐܬܒܣܪ ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܐܬܒܪܢܫ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܥܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܘܐܡܬܝ ܕܥܒܕܝܢܢ
IsaacNin:DiscColl ܠܐ ܨ̇ܒܐ . ܡܛܠ ܕܕܠܐ X X71ܒܨܒܝܢܗ
JacSer:Epist ܨܐܕܘܗܝ ܡܬܟܠܐ ܂ ܡܛܠ ܕܠܗܠ ܡܢ ܐܕܡ
LiberGrad ܕܥܐܠ ܠܢܘܪܐ . ܡܛܠ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܪܘܚܐ ܗܘ
PhiloxMab:Disc ܕܒܥܐ ܕܢܫܘܛ ܠܢܦܫܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܡܫܐ ܛܒܬܐ̈
IsaacAnt:memHom ܒܛܝܠܐ ܗܘ : ܡܛܠ ܢܘܓܪܐ ܕܗܘܐ ܠܗ
P:1Macc [AB] ܕܢܥܒܕ ܠܗܘܢ ܛܒܬܐ̈ ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܕܠܘܬܢ .
BarṢal:ComGosp ܠܐܪܡܝܐ ܕܝܢ ܆ ܡܛܠ ܛܠܝܘܬܗ ܂ ܠܚܙܩܝܐܝܠ̣
BarEbr:CandSanc ܡܝܬܪܐ̈ ܘܒ̣ܝܫܐ̈ . ܡܛܠ ܒܛ̣ܝܠܘܬܐX ܗ̇ܝ ܕܟܠܡܕܡ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܗܕܐ ܠܘ ܡܛܠ ܕܢܘܕܘܢX ܫ̣ܐܠܘ ܂
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܦܫ̇ܬ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ ܡܛܠ ܟܘܪܗܢܐ ܥܡ ܥܘܘܟܐ̈
P:Tob [AB] ܕܝܠܟ ܢܨܠܚܘܢ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܥܡܐ ܠܐ